Kursa kods MežZ5016

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība meža nozarē

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Purvgalis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par valsts un privāto mežu apsaimniekošanu, uzņēmējdarbības formām meža nozarē, uzņēmējdarbības vidi, uzņēmējdarbības uzsākšanas īpatnībām meža nozarē atkarībā no izvēlētā saimnieciskās darbības veida, nodrošinājumu ar resursiem, ražošanas un darba procesa organizācijas metodēm, loģistikas organizāciju, produkcijas kvalitātes kontroles organizāciju, finanšu vadīšanu un saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas – par uzņēmējdarbības uzsākšanas kārtību, tās plānošanas principiem, ražošanas un darba organizācijas metodēm, finanšu vadību un saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanas metodēm.
Prasmes – atkarībā no izvēlētā saimnieciskas darbības veida izvēlēties efektīvāko darbības stratēģiju;
Kompetence – praktiski risināt visus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības uzsākšanu un tās darbības nodrošināšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža nozares struktūra un tās apsaimniekošanas organizācija. Uzņēmējdarbības formas meža nozarē.
2 Uzņēmējdarbības vide un tās novērtējums. Uzņēmējdarbību meža nozarē veicinošie faktori un to raksturojums Semin.
3 Uzņēmējdarbības procesa elementi. Uzņēmējdarbības mērķi, to izvirzīšana Uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādāšana
4 Pasākumu kompleksa sagatavošanas īpatnības saimnieciskās darbības uzsākšanai un tās nodrošināšanai. Prakt. d.
5 Meža nozares uzņēmumu saimnieciskās darbības nodrošināšanas resursi, to raksturojums.
6 Uzņēmuma sagatavošana saimnieciskās darbības uzsākšanai. Ražošanas organizācijas tipi un metodes. Prakt. d.
7 Darba procesa organizācijas pasākumu komplekss, t.sk. darba laika un samaksas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
8 Saimnieciskās darbības plānošanas mērķi, metodes un īpatnības. Plānu veidi. Plānošanas īpatnības nozarē.
9 Loģistikas organizācijas mērķi un uzdevumi meža nozares uzņēmumos. Optimālie noliktavas krājumi. Prakt. d.
10 Ražošanas procesa kontroles t.sk. produkcijas kvalitātes kontroles organizācija. Semin.
11 Uzņēmuma finanšu vadības mērķi un uzdevumi. Uzņēmuma finanšu līdzekļi, to struktūra, avoti.
12 Naudas plūsmas un to plānošanas metodes. Investīcijas, to veidi un efektivitāte Prakt. d.
13 Uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtēšana. Prakt. d.
14 Uzņēmuma uzņēmējdarbības plāns (biznesa plāns), struktūra, tā izstrādāšanas pamatprincipi.
15 Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra un tās izveidošanas principi Prakt. d.
16 Uzņēmuma saimnieciskās darbības krīze un tās pārvarēšana. Semin.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās visās semināru nodarbībās. Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem programmā paredzētajiem praktiskajiem darbiem. Eksāmens rakstisks un tā rezultātus novērtē pēc 10 ballu sistēmas. Eksāmens nokārtots, ja iegūts novērtējums vismaz "gandrīz viduvēji".

Pamatliteratūra

1. Abizāre V. Uzņēmējdarbība. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. 139 lpp.
2. Kjels Gunnars Hofs. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.

Papildliteratūra

1. Bloka A. Līgums starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga: RTT. 2003. 89 lpp.
2. Līpiņš L, Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU, 2007. 104 lpp.
3. Kvalitātes vadības sistēma. ISO 9001 : 2000. 1. un 2. daļa. Rīga: Apgāds „Biznesa partneri”, 2003. 166 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness. ISSN 1407 - 2041.
2. Baltic Forestry. ISSN - 1392 - 1355.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF maģistru studiju programmas „Meža politika un ekonomika” obligātajā daļā.