Kursa kods MežZ5015

Kredītpunkti 2

Jaunākais nozarē I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm meža nozarē. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju saprast kādā virzienā attīstās mūsdienu mežsaimnieciskā ražošana, bioenerģētika un kokapstrāde. Studiju kurss palīdz padziļināti izprast kā veidojas meža resursu izmantošanas bilance un kāda ir meža nozares loma tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par meža nozares inovāciju nepieciešamību un to ieviešanas priekšnosacījumiem, ES struktūrfondu apguves kārtību un nepieciešamo dokumentāciju.
• Prasme formulēt savu viedokli par meža nozares attīstības perspektīvēm.
• Kompetence kompleksi analizēt meža nozarē notiekošos procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes, 1.daļa.
2. Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes, 2.daļa.
3. Struktūrfondu atbalsta pasākumu apgūšanas mehānismi.
4. Aktuālie struktūrfondu atbalsta pasākumi.
5. Pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas meža nozares produkcijas ražošanā, 1.daļa.
6. Pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas meža nozares produkcijas ražošanā, 2.daļa.
7. Inovāciju pieeja meža nozarē.
8. Inovāciju perspektīves meža nozarē.
9. Attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana meža resursu inventarizācijā, 1.daļa.
10. Attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana meža resursu inventarizācijā, 2.daļa.
11. Jaunākās pieejas meža resursu prognozēšanā un modelēšanā, 1.daļa.
12. Jaunākās pieejas meža resursu prognozēšanā un modelēšanā, 2.daļa.
13. Meža selekcija meža adaptācijas un klimata izmaiņu kontekstā, 1.daļa.
14. Meža selekcija meža adaptācijas un klimata izmaiņu kontekstā, 2.daļa.
15. Ainavas un ekoloģiskās perspektīves meža ekosistēmās, 1.daļa.
16. Ainavas un ekoloģiskās perspektīves meža ekosistēmās, 2.daļa.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstītai ieskaitei.

Pamatliteratūra

1. Forest Ecology and Management: ISSN: 0378-1127
2. Scandinavian Journal of Forest Research: ISSN: 0282-7581
3. European Journal of Forest Research: ISSN: 1612-4669
4. Baltic Forestry ISSN: 1392-1355

Papildliteratūra

1. www.zm.gov.lv
2. www.latforin.info
3. www.silava.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne: ISSN 1407-270X
2. Dienas bizness: ISSN 1407-2041
3. Baltijas Koks: ISSN 1407-6667

Piezīmes

Kurss iekļauts Meža fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmu Meža ekoloģija un mežkopība, Meža ekonomika un politika un Meža darbi un tehnika 1.kursa obligātajās teoretiskajās studijās.