Kursa kods MežZ5014

Kredītpunkti 8

Meža ekonomika un politika

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Lekciju stundu skaits80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas zināšanas par meža ekonomikas un politikas pamatjēdzieniem un procesiem, par mežu kā kapitālu un tā vērtību. Tiek analizēti mežkopības kā uzņēmējdarbības formas realizācijas pamati kontekstā ar meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas principu. Maģistranti tiek iepazistināti ar meža politikas analīzes principiem, ar politikas daudzlīmeņainību un Eiropas meža politiku, kā arī ar valsts un sabiedrības lomu un līdzdalību politikas veidošanā un realizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par meža ekonomikas un politikas procesiem, politikas veidošanos, izpētes metodēm, informācijas uzkrāšanu un izmantošanu.
• Maģistranti prot praktiski pētīt, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar meža ekonomikas un politikas problēmām.
• Rezultātā maģistrants ir kompetents patstāvīgi novērtēt un analizēt meža ekonomikas un politikas teorētiskos un praktiskos aspektus, integrēt iegūtas zināšanas un prasmes turpmākajā profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža ekonomikas pamatjēdzieņi. Mežs kā kapitāls. Latvijas Meža politikas ekonomiskās nostādnes.
2 Meža vērtības noteikšanas metodika. Meža kā biosfēras elementa sabiedriskotā vērtība.
3 Kokaudžu augšanas gaita, struktūra, krāja un kvalitāte. Optimālais rotācijas periods.
4 Mežkopība kā uzņemējdarbība. Mežizstrādes ekonomiskie aspekti.
5 Koksnes un koka izstrādājumu tirgus pasaulē, Eiropā un Latvijā.
6 Meža politikas jēdzieni un procesi. Politikas analīze.
7 Politikas daudzlīmenainība un Eiropas meža nozares stratēģija.
8 Meža politikas instrumenti: informatīvie, ekonomiskie un regulēšanas.
9 Latvijas meža politikas pamatnostādnes. Meža loma reģionālajā attīstībā. Meža zemes transformācija.
10 Valsts un sabiedrības loma un līdzdalība politikas veidošanā un realizācijā.
11 Seminārs - meža, meža zemes un meža nekoksnes labumu vērtības noteikšana.
12 Seminārs - optimālais rotācijas periods.
13 Seminārs - koksnes un koka izstrādājumu tirgus analīze.
14 Seminārs - valsts loma meža nozarē mežīpašuma un tā apsaimniekošanas kontekstā.
15 Seminārs - ES meža nozares stratēģijas analīze.
16 Seminārs - Dažādu Eiropas valstu meža politikas salīdzinošā analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, kas liecina par studiju kursa apgūšanu:
- jāpiedalās un jāuzstājās semināra nodarbībās;
- jāuzraksta referāts par Latvijas meža nozares aktuālām problēmām.

Pamatliteratūra

1. Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf 2. Challenges in Strengthening of Forest Capacities for Forest Policy Development in Countries with Economies in tradition. L.Jansky, R.Nevenic, I.Tikkanen and B.Pajari (ed-s). Tokio: United Nations Unversity, 2004. 459 p.
3. Tuherms H., Svikle Z. Meža īpašuma vērtēšana. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa ieguvei. Jelgava: LLU, 2010. 67 lpp.
4. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: SIA LVMI "Silava" Et cetera, 2006. 217 lpp.

Papildliteratūra

1. Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module. [tiešsaiste]. Tuherm H. et al. Joensuu: University Press, 2000. 480 p. [skatīts 05.09.2014.] Pieejams: http://www.wzw.tum.de/silva-network/pdf/publications/Silva_Publications_2000_FCSE_PartII_Country-Reports.pdf
2. Tuherms H., Bāra G. Meža zemes transformācija. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2009. 53 lpp.
3. Tuherms H., Gulbe I. Meža politika un tās realizācijas problēmas Latvijas valsts mežos. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2009. 46 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais žurnāls "Forest Policy and Economics": ISSN 1389-9341. Pieejams LLU tīklā datubāzē Science Direct http://www.sciencedirect.com/science/journal/13899341
2. Starptautiskais žurnāls "Journal of Forest Economics": ISSN 1104-6899. Pieejams LLU tīklā datubāzē Science Direct http://www.sciencedirect.com/science/journal/11046899
3. Starptautiskais žurnāls "Baltic Forestry": ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF Meža ekonomikas un politikas maģistra studiju programmu obligātajā daļā kā speciālais studiju kurss.