Kursa kods MežZ5013

Kredītpunkti 3

Meža īpašumtiesības

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par meža īpašumtiesībām Latvijas Republikā, par zemes reformu un īpašumtiesību atjaunošanu, kā arī par valsts lomu meža nozarē. Tiek analizēta mežīpašumu formu dinamika, kā arī meža zemes tirgus attīstības problēmas Latvijā un ES dalībvalstīs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti gūst zināšanas par stratēģijas procesiem, kas raksturo mežīpašuma formu dinamiku Latvijā kontekstā ar zemes reformu, par Valsts lomu meža nozarē.
• Maģistranti prot patstāvīgi pētīt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar meža politikas realizēšanu valsts, privātajos un pašvaldību mežos.
• Rezultātā students ir kompetents meža nozares stratēģijas teorētiskajos jautājumos un praktiskās realizācijas aspektos, kontekstā ar mežīpašuma formu dažādību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Īpašumtiesības Latvijas Republikas likumu un normatīvu kontekstā.
2 Mežīpašuma formas.
3 Zemes reforma Latvijā un īpašumtiesību atjaunošana.
4 Valsts loma meža nozarē mežīpašuma un tā apsaimniekošanas kontekstā.
5 Latvijas mežīpašuma dinamikas vēsturisks apskats.
6 Latvijas meži un mežīpašuma problēmas no 1918. līdz 1940.gadam.
7 Latvijas meža nozare un mežīpašums Padomju varas gados.
8 Mežīpašuma struktūras izmaiņas Latvijā pēc neatkarības atgūšanas.
9 Mežīpašuma struktūras izmaiņas Latvijā pēc neatkarības atgūšanas.
10 Mežīpašuma struktūras izmaiņas Latvijā pēc neatkarības atgūšanas.
11 Mežīpašuma problēmas ES dalībvalstīs.
12 Seminārs - īpašumtiesības un īpašuma formas Latvijas Republika.
13 Seminārs - valsts loma meža nozarē kontekstā ar mežīpašuma formu dažādību.
14 Seminārs - dažādu mežīpašuma formu SVID analīze.
15 Seminārs - meža zemes tirgus Latvijas Republikā.
16 Latvijas meža nozares SVID analīze kontekstā ar ES meža nozares stratēģiju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāpiedalās semināra nodarbības;
- jāuzraksta referāts par aktuālām problēmam Latvijas meža nozarē kontekstā ar mežīpašuma formu dažādību.

Pamatliteratūra

1. Tuherms H. Meža īpašumtiesības. No: Metodiskie materiāli maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 42 lpp.
2. Challenges in Strengthening of Forest Capacities for Forest Policy Development in Countries with Economies in tradition. L.Jansky, R.Nevenic, I.Tikkanen and B.Pajari (ed-s). Tokio: United Nations Unversity, 2004. 459 p.
3. Tuherms H., Bāra G. Meža īpašnieka tiesības un pienākumi meža apsaimniekošanā. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2011. 51 lpp.
4. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā: A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs: LR VZD, 2001. 408 lpp.

Papildliteratūra

1. Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module. [tiešsaiste].H. Tuherm et al. Joensuu: University Press, 2000. 480 p. Pieejams: [skatīts 05.09.2014.] http://www.wzw.tum.de/silva-network/pdf/publications/Silva_Publications_2000_FCSE_PartII_Country-Reports.pdf
2. Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht: Springer, 2005. 323 p. . [skatīts 05.09.2014.] http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf 3. Meža likums. Pieņemts 2000.gada 16.februārī (ar grozījumiem, kas izdarīti 2011.gada 13.oktobrī). Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=2825

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187
2. Starptautiskais žurnāls "Baltijas koks": ISSN 1407-6667.
3. Starptautiskais žurnāls "Baltic Forestry": ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF Meža ekonomikas un politikas maģistra studiju programmas obligātajā daļā kā speciālais studiju kurss.