Kursa kods MežZ5012

Kredītpunkti 2

Meža nekoksnes resursi

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas zināšanas par meža funkcijām un vērtībām kontekstā ar daudzfunkciju mežsaimniecības jēdzienu, par meža nekoksnes resursiem, par meža vides, ekoloģiskiem, sociāliem un kultūras pakalpojumiem un to vērtību. Studiju kursā tiek izskatītas arī problēmas, kas saistītas ar sabiedrības izpratni par meža vērtību, kā arī ar dažādu valstu pieredzi meža kompleksās vārtības notikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti gūst zināšanas par meža kā biosfēras elementa funkcijām un to vērtību.
Maģistranti prot pētīt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar meža nekoksnes resursu apsaimniekošanas problēmām.
Rezultātā students ir kompetents daudzfunkciju mežsaimniecības jautājumos un tās praktiskās realizācijas aspektos, prot patstāvīgi kalkulēt meža nekoksnes resursu apsaimniekošanu un noteikt to vērtību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža funkcijas un vērtības. Ražošanas, vides un sociālās funkcijas.
2 Daudzfunkciju mežsaimniecības jēdziens kontekstā ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.
3 Meža resursi un to vērtība. Meža eksistences vērtība.
4 Meža nekoksnes resursi un to vērtība.
5 Meža nozīme vides aizsardzībā un oglekļa aprites stabilizēšanā. Kokaudzes saražotā skābekļa vērtība.
6 Meža nozīme ainavu aizsardzībā. Meža estētiskas funkcijas.
7 Sociālie un kultūras pakalpojumi daudzfunkciju mežsaimniecībā. Meža rekreācijas vērtība.
8 Dažādu autoru piedāvātas metodes meža nekoksnes resursu un pakalpojumu vērtības noteikšanai.
9 Meža kā biosfēras elementa sabiedriskotā vērtība.
10 Meža nekoksnes resursu un pakalpojumu ekonomiskā vērtība.
11 Dažādu valstu pieredze meža vērtības noteikšanā.
12 Sabiedrības izpratne par meža vērtīibu un tās noteikšanu.
13 Seminārs - meža nekoksnes resursi.
14 Seminārs - meža vides, ekoloģiskie, sociālie un kultūras pakalpojumi.
15 Seminārs - meža nekoksnes labumu vērtības noteikšana.
16 Seminārs - sabiedrības izpratne par meža sabiedriskotu vērtību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāpiedalās un jāuzstājas semināra nodarbībās;
- jāuzraksta referāts par meža nekoksnes resursiem un to vērtībām.

Pamatliteratūra

1. Tuherms H., Berņikova-Bondare S. Meža nekoksnes resursi. No: Metodiskie materiāli maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 21 lpp.
2. Tuherms H., Bāra G. Dabiskās meža vides vērtības. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2009. 33 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" Et cetera, 2006. 217 lpp.
4. Tuherms H., Svikle Z. Meža īpašuma vērtēšana. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2010. 67 lpp.

Papildliteratūra

1. Sustainable Development of Non-wood Goods and Benefits from Boreal and Cold Temperate Forests. In: EFI Proceedings, No.23, 1998. Joensuu: European Forest Institute, 1998. 264 p.
2. Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf 3. Meža likums. Pieņemts 2000.gada 16.februārī (ar grozījumiem, kas izdarīti 2011.gada 13.oktobrī). Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825&mode=KDOC.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais žurnāls "Baltijas koks": ISSN 1407-6667.
2. Starptautiskais žurnāls "Journal of Forest Economics": ISSN 1104-6899. Pieejams LLU tīklā datubāzē Science Direct http://www.sciencedirect.com/science/journal/11046899
3. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF Meža ekonomikas un politikas maģistra studiju programmas obligātajā daļā kā speciālais studiju kurss.