Kursa kods MežZ5011

Kredītpunkti 2

Privāto mežu apsaimniekošana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author prof.

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegta informācija par LR likumiem un normatīvie akti par mežīpašuma formām un meža apsaimniekošanu, par mežizstrādes apjomiem, meža atjaunošanu un apmežošanu privātajos mežos. Maģistranti tiek iepazīstināti ar vides aizsardzības un infrastruktūras attīstības problēmām privātmežos. Tiek analizētas aktuālās privāto mežīpašnieku sadarbības un kooperēšanās problēmas, kā arī Valsts loma un atbalsta funkcijas privātajos mežos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti gūst zināšanas par privāto mežu apsaimniekošanas mērķiem, stratēģiju un problēmām Latvijā, par Valsts lomu un atbalsta funkcijām privātajos mežos. Maģistranti prot patstāvīgi pētīt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar privāto mežu apsaimniekošanas problēmām. Rezultātā students ir kompetents privāto mežu apsaimniekošanas stratēģijas jautājumos un praktiskās realizācijas aspektos, prot patstāvīgi sastādīt privātā mežīpašuma apsaimniekošanas plānu.

Kursa plāns

1 Latvijas Republikas meža nozares raksturojums. Latvijas meža resursi un to dinamika.
2 Mežīpašauma formas un to dinamika Latvijā.
3 LR likumi un normatīvie akti par valsts, municipālo un privāto mežu apsaimniekošanu.
4 Valsts loma meža nozarē kontekstā ar privāto mežu apsaimniekošanu.
5 Privāto mežīpašnieku attieksme pret Latvijas meža politiku un tās realizāciju.
6 Mežizstrādes apjomi un intensitāte privātajos mežos.
7 Meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana privātajos mežos. Vides aizsardzības problēmas privātmežos.
8 Lauksaimnieciskai ražošanai nepiemērotu platību apmežošana. Infrastruktūras stāvoklis privātajos mežos.
9 Privāto mežīpašnieku sadarbības un kooprēšanas formas.
10 Valsts atbalsta funkcijas un to realizācija privātajos mežos.
11 Privāto mežīpašnieku un sabiedrības informēšana un izglītošana.
12 Dažādu valstu pieredze privāto mežu racionālās apsaimniekošanas organizācijā.
13 Seminārs - koksnes krājas dinamika privātajos mežos.
14 Seminārs - mežīpašuma apsaimniekošanas mērķi.
15 Seminārs - galvenās problēmas, kas saistītas ar privāto mežu apsaimniekošanu.
16 Seminārs - valsts loma un atbalsta funkcijas privātmežos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāpiedalās un jāuzstājas semināra nodarbībās;
- jāsastāda privāta mežīpašuma apsaimniekošanas plāns.

Pamatliteratūra

1. Tuherms H. Privāto mežu apsaimniekošana. No: Metodiskie materiāli maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
2. Tuherms H., Bāra G. Meža īpašnieka tiesības un pienākumi meža apsaimniekošanā. No: Pārskata lekcija maģistra studiju programmas speciālā kursa apguvei. Jelgava: LLU, 2011. 51 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" Et cetera, 2006. 217 lpp.
4. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs: LR VZD, 2001. 408 lpp.

Papildliteratūra

1. Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module. [tiešsaiste]. Tuherm H. et al. Joensuu: University Press, 2000. 480 p. [skatīts 05.09.2014.] Pieejams: http://www.wzw.tum.de/silva-network/pdf/publications/Silva_Publications_2000_FCSE_PartII_Country-Reports.pdf
2. Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf 3. Meža likums. Pieņemts 2000.gada 16.februārī (ar grozījumiem, kas izdarīti 2011.gada 13.oktobrī).
Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825&mode=KDOC.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187
2. Starptautiskais žurnāls "Baltijas koks": ISSN 1407-6667.
3. Starptautisks žurnāls "Forest Product Journal": ISSN 0015-7473.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF Meža ekonomikas un politikas maģistra studiju programmas obligātajā daļā kā speciālais studiju kurss.