Kursa kods MežZ5007

Kredītpunkti 3

Pārmitro mežu apsaimniekošana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža pārpurvošanās process turpinās un paplašinās visā pēcledus laikmetā; apmēram 1.5 milj. ha meža zemes Latvijā ir pārmitras, kokaudžu ražība ir zema un meža apsaimniekošana ir apgrūtināta. Līdz šodienai meliorēti 41% no pārmitro mežu kopplatības. Meliorētajās platībās jāveic īpaši mežsaimnieciskie pasākumi: savdabīga meža taksēšana, izstrāde, atjaunošana, bioloģiskās daudzveidības novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir ieguvuši zināšanas par mežu pārpurvošanās cēloņiem, pārmitro mežu klasifikāciju un hidroloģisko režīmu. Prot aprēķināt kokaudzes vidējo caurmēru un augstumu, noteikt kokaudzes tekošo bonitāti un saimniecisko vecumu nosusinātojos mežos. Spēj salīdzināt un novērtēt pārmitro un nosusināto mežu ekoloģisko un sugu daudzveidību. Ir ieguvuši kompetenci analizēt un izvēlēties piemērotāko apsaimniekošanas režīmu un pasākumus pārmitrajos un nosusinātajos mežos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Pārmitrie meži. Purvi. Mežs un pārpurvošanās.
2 Mežs kā ekosistēma. Pieci augšanas apstākļu tipi, to teritoriālais izvietojums Latvijā.
3 Pārmitro mežu un purvu klasifikācija. Augu sabiedrības.
4 Pārmitro mežu hidroloģiskais režīms. Nokrišņi mežā. Intercepcija. Sniega sega. Ūdens notece pa stumbriem.
5 Latvijas teritorijas hidroģeoloģiskais raksturojums. Pazemes ūdeņu barošanās un izplūdes rajoni.
6 Ūdens režīms augsnē. Augsnes gruntsūdens. Augsnes mitrums un kokaudzes ražība.
7 Intercepcija, transpirācija, evaporācija, evapotranspirācija atšķirīgas struktūras kokaudzēs.
8 Teritorijas mežainums un notece pa upēm. Noteces apjomi un dinamika. Noteces un iztvaikošanas attiecība mežā.
9 Purvu hidroloģiskais režīms. Gruntsūdens līmenis un notece. Purvu veidošanās iemesli. Purvu izplatīšanās.
10 Meža hidrotehniskā meliorācija. Dažādu koku sugu reakcija uz hidrotehnisko meliorāciju.
11 Nosusināto mežu taksēšanas īpatnības. Saimnieciskais vecums. Tekošā bonitāte.
12 Kokaudzes ražība un galvenā izmantošana pārmitrajos un nosusinātajos mežos.
13 Kopšanas cirtes pārmitrajos un nosusinātajos mežos. Jaunaudžu kopšana. Krājas kopšanas cirtes, to tehnoloģija.
14 Meža atjaunošanās pārmitrajos un nosusinātajos mežos. Augstražīgu egļu audžu izveidošanas priekšnoteikumi.
15 Latvijas kūdras fonds. Kūdras resursi un to apsaimniekošana. Izstrādāto kūdras purvu rekultivācijas varianti.
16 Pārmitro mežu un purvu aizsardzība Latvijā un pasaulē. Pārmitro mežu ekoloģiskā un bioloģiskā daudzveidība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students sagatavo un aizstāv referātu par noteiktu studiju kursa tēmu vai kārto 3 kontroldarbus. Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: Izdevniecība Et cetera, 2006. 219 lpp.
2. Chang M. Forest hydrology. An introduction to water and forests. Boca Raton, London, New York, Washington: CRC Press, 2003. 474 p.
3. Klapars G. Mežu meliorācija Latvijā. Rīga: [Rīga : Latvijas valsts meži], 2010. 136 lpp.
4. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Sast. J.Ošlejs. [Latvija]: Et cetera, 2005. 212 lpp.

Papildliteratūra

1. Meža enciklopēdija. Red. J. Broks. Rīga: Apgāds Zelta grauds, 2003. 281 lpp.
2. Ecohydrological processes in Northern Wetlands. Ed. A. Järvet and E. Lode. Tallinn - Tartu: Tartu University Press, 2003. 303 lpp.
3. Purvu aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Red. M. Pakalne. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2008. 183 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Hydrology ISSN 0022-1694
2. Лесоведение ISSN 0024-1148
3. The Finnish Environment ISSN 1238-7312

Piezīmes

Studiju kurss akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmu Meža ekoloģija un mežkopība un Meža darbi un tehnika izvēles daļā.