Kursa kods MežZ5004

Kredītpunkti 2

Meža politika

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti tiek iepazīstināti ar meža politikas jēdzienu, ietekmējošajiem faktoriem un meža politikas veidošanas procesu, kontekstā ar ekoloģisko, ekonomisko un sociālo problēmu komplekso risināšanu. Tiek analizētas Latvijas Meža politikas aktuālās problēmas un saites ar pārējo nozaru politiku, kā arī sniegts pārskats par dažādu Eiropas valstu meža politiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti gūst zināšanas par meža politikas procesiem, politikas veidošanos, izpētes un analīzes metodēm, par dažādu Eiropas valstu meža politikas problēmām.
• Maģistranti prot pētīt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar meža politikas problēmām.
• Rezultātā students ir kompetents patstāvīgi novērtēt meža politikas praktiskās realizācijas aspektos un izmantot iegūtas zināšanas turpmākajā profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža politikas jēdziens un tās saites ar pārējo nozaru politiku.
2 Pasaules mežu vēsture un mežu resursi.
3 Meža politiku ietekmējoši faktori.
4 Meža politikas veidošanas process.
5 Meža politikas ekoloģiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti.
6 Valsts loma un atbildība meža nozarē Meža politikas kontekstā.
7 Seminārs: Meža politikas mērķi un realizācijas līdzekļi.
8 Latvijas meža politikas izstrāde un pieņemšana. Interešu pārstāvniecības organizāciju līdzdalība.
9 Latvijas meža politika: meža resursi un mežīpašuma problēmas.
10 Latvijas meža politika: ekoloģiskās un sociālās problēmas un to risinājumi.
11 Latvijas meža politika: ekonomiskie jautājumi.
12 Latvijas meža politika: nozares institucionālais mehānisms, mežzinātne, mežizglītība un informācijas sistēmas.
13 Seminārs: Latvijas meža nozares SVID analīze.
14 Eiropas valstu meža politika: Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Dānijas u.c.
15 Eiropas valstu meža politika: Ziemeļvalstis un Baltijas jūras reģiona valstis.
16 Seminārs: Dažādu Eiropas valstu meža politikas salīdzinošā analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, kas liecina par studiju kursa apgūšanu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāpiedalās un jāuzstājas semināra nodarbības.

Pamatliteratūra

1. Krott M. Forest Policy Analysis. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 05.09.2014.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf 2. Challenges in Strengthening of Forest Capacities for Forest Policy Development in Countries with Economies in Transition. L.Jansky, R.Nevenic, I.Tikkanen and B.Pajari (ed-s). Tokio: United Nations Unversity, 2004. 459 p.
3. Tuherms H. Eiropas valstu meža politika. No: Lekciju konspekti Meža fakultātes maģistrantiem. Jelgava: LLU, 2007. 54 lpp.
4. Zemkopības ministrijas mājas lapa: Meža nozare. Pieejams: http://www.zm.gov.lv.

Papildliteratūra

1. Forestry in Changing Societies in Europe: Teaching module. [tiešsaiste]. Tuherm H. et al. Joensuu: University Press, 2000. 480 p. [skatīts 05.09.2014.] Pieejams: http://www.wzw.tum.de/silva-network/pdf/publications/Silva_Publications_2000_FCSE_PartII_Country-Reports.pdf
2. Latvijas meža politika. Valsts meža dienesta izdevums. Rīga: apg. Et cetera, 1999. 15 lpp.
3. Zaļā grāmata. Meža aizsardzība un meža informācija ES - gaidot par mežu gatavību klimata pārmainām. [tiešsaiste]. Dokumenta numurs SEC(2010)163 final. [skatīts 05.09.2014.] Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2010:163:TOC

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais žurnāls "Baltic Forestry": ISSN 1392-1355.
2. Starptautiskais žurnāls "Baltijas koks": ISSN 1407-6667.
3. Laikraksts "Meža avīze": ISSN 1407-6187.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmu obligātajā daļā kā specialitātes vispārējais studiju kurss.