Kursa kods MežZ4088

Kredītpunkti 2

Komercdarbība meža apsaimniekošanā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

Priekšzināšanas

MežZ4026, Mežsaimniecības ekonomika

Kursa anotācija

Students izstrādā ar meža nozari saistītu kursa projektu, kas parāda studenta prasmes pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. Studenti iegūst izpratni par mežsaimniecības uzņēmumu darbības plānošanu, biznesa plāna funkcijām un struktūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par biznesa plāna struktūru, izstrādes tehnoloģiju, nodokļu aprēķināšanu, metožu pielietošanu.
• prasmes – sastādīt darbaspēka un materiālo resursu, mārketinga un finanšu plānu.
• kompetence - atrast visizdevīgāko un vispiemērojamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojot biznesa plānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1Biznesa plāna izstrādāšana meža apsaimniekošanas saistītā esošā vai jaunā uzņēmumā.
2Uzņēmuma vai idejas apraksts.
3Ražošanas vai pakalpojuma funkcijas nodrošināšana.
4Produkta vai pakalpojuma apraksts.
5Nepieciešamo resursu apraksts
6Uzņēmuma vadība un personāls.
7Tirgus analīze, nozares raksturojums un SVID analīze.
8Mārketinga plāns, mērķa grupas un patērētāji.
9Konkurentu analīze.
10 Sortimenta dažādošanas iespējas, papildus servisi.
11 Produkta vai pakalpojumu realizācija.
12 Cena, tās veidošanas politika.
13 Finanšu plāns
14 Iespējamie riski un to samazināšanas pasākumi.
15 Pieņēmumi, uz kuriem balstīta finansu prognoze.
16 Prezentāciju sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam.

Pamatliteratūra

1. Grīnfelds A. Meža darbu izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Handbook of forest resource economics / edited by Shashi Kant and Janaki R.R. Alavalapati. 2014. p.559.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks : starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505
3. Meža Avīze. Nr. 1 (decembris, 1998)- Rīga : Zaļais Sīriuss, 1998- nr. ISSN 1407-6187

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.