Kursa kods MežZ4085

Kredītpunkti 2

Loģistika meža nozarē

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekonomika un politika3224807/03/2017Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Mežzinātņu doktors

author lekt.

Solveiga Luguza

Mežzinātņu maģistrs

author vieslekt.

Agris Zimelis

Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē

Priekšzināšanas

MežZ3034, Kokmateriālu transports

MežZ4023, Meža resursu ekonomika

Papildliteratūra

1. Gourdin K.N. Global Logistics Management: a Competitive Advantage for the 21st Century. Malden: Blackwell Publishing, 2006. 318 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks: ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness: ISSN 1407-2041
3. .Baltic Forestry. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Meža fakultātes akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” pilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par kokmateriālu un citas meža nozares produkcijas kustību pamatprincipiem. Aplūkotas dažādas plūsmas loģistikā un to uzraudzības sistēmas. Detalizēti apskatīti apaļo kokmateriālu kustības loģistiskie risinājumi un attiecīgo datorprogrammu izmantošana kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšanā. Aplūkoti ekonomiskie aspekti meža nozares loģistikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par loģistikas būtību un lomu meža nozarē, loģistikas plūsmām un to organizāciju, kokmateriālu pārvadājumu plānošanu un transportēšanas izmaksu uzskaiti.
• Prasmes: analizēt un vadīt informācijas plūsmu sākot no mežizstrādes darbu plānošanas līdz koksnes produkta gala patērētājam, izvēlēties optimālo piegādes ķēdi un efektīvi plānot produkcijas transportēšanu.
• Kompetence: students ir spējīgs pielietot informācijas tehnoloģijas kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšanā un uzraudzībā

Kursa plāns

1 Vispārējie loģistikas teorijas pamatprincipi, to piemērošana mežizstrādē un kokmateriālu transportā.
2 Plūsmas loģistikas ķēdē.
3 Kokmateriālu un tālākapstrādes produkcijas piegādes ķēde.
4 Meža nozares produkcijas piegādes ķēdes spēle.
5 Mežizstrādes (cirsmu) plānošana.
6 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas darbu plānošanas un organizēšanas pamatprincipi.
7 Apaļo kokmateriālu pārvadājumu plānošana.
8 Inovāciju perspektīves meža nozarē.Apaļo kokmateriālu transportēšanu ietekmējošie normatīvie regulējumi.
9 Transportēšanas izmaksas un efektivitātes plānošana.
10 .Apaļo kokmateriālu sortimentu noliktavas (krājumu) vadība.
11 Kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšana un uzraudzība izmantojot informācijas tehnoloģijas.
12 Meža infrastruktūra.
13 Informācijas plūsma sākot no mežizstrādes darbu plānošanas līdz produkcijas gala patērētājam.
14 Kokmateriālu piedāvājums un pieprasījums Latvijā.
15 Informācijas plūsma sākot no mežizstrādes darbu plānošanas līdz produkcijas gala patērētājam.
16 Kokvedēju loģistika (pr.d.).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

JStudiju kursa vidū tiek rakstīts kontroldarbs, kurš veido 40% no gala atzīmes. Studiju kursa noslēgumā tiek rakstīts eksāmens, kurš veido 60% no gala atzīmes. Lai students tiktu pielaists pie eksāmena kārtošanas, kontroldarbs ir jāuzrakstavismaz ar vērtējumu 4 (g.labi) un jābūt izstrādātiem praktiskajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Loģistika. Rīga: Burtene, 2013. 560 lpp.
2. Birzietis G. Loģistikas pamati. Jelgava, 2007. 61 lpp.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai.: Petrovskis& Ko, 2006. 153 lpp.