Kursa kods MežZ4084

Kredītpunkti 2

Pilsētas mežu apsaimniekošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

MežZ2011, Mežzinība

MežZ2040, Ainavu veidošana

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

MežZ3069, Praktiskā mežkopība I

VidZ3006, Ekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Pilsētas mežu apsaimniekošana apskata pilsētas meža resursu ekoloģisko, sociālo un ekonomisko funkciju un apsaimniekošanas mijiedarbības ilgstpējīgu realizāciju. Apskatīts pilsētas mežu raksturojums, iedalījums un īpatnības. Izvērtēta antropogēnās ietekmes specifika uz pilsētas mežiem. Analizēta zaļās infrastruktūras loma pilsētvidē. Dota pilsētas meža veģetācijas, meža ainavas un ekonomikas novērtējuma metodika. Raksturoti pilsētas mežu resursu ilgstspējīgas attīstības apsaimniekošanas veidi, kā arī to aizsardzības stratēģija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – raksturot pilsētas mežu ekoloģisko, sociālo un ekonomisko nozīmi, to struktūru, funkcijas un dinamiku, antropogēnās ietekmes specifiku, apsaimniekošanas veidus un tehnoloģijas;
• Prasmes - novērtēt pilsētas meža veģetāciju, formulēt un noteikt atbilstošus pilsētas meža ekosistēmas aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumus;
• Kompetence - patstāvīgi risināt problēmas, kas saistītas ar pilsētas mežu resursu pētniecību, plānošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pilsēta - sociāli ekoloģiska sistēma.
2 Pilsētas meža loma pilsētvidē.
3 Pilsētas meža ekosistēmas pakalpojumu funkcijas.
4 Antropogēnā ietekme uz pilsētas mežiem.
5 Pilsētas mežs un rekreācija.
6 Pilsētas mežu veģetācija.
7 Pilsētas mežu veģetācijas novērtējums.
8 Pilsētas mežu ainavas vērtēšana.
9 Zaļās infrastruktūras koncepcija pilsētvidē.
10 Pilsētas meža plānošana.
11 Pilsētas mežu ekonomiskā nozīme.
12 Pilsētas mežu apsaimniekošanas principi pasaulē.
13 Pilsētas mežu apsaimniekošanas principi Latvijā.
14 Pilsētas mežu ikgadējo ciršanas apjomu aprēķināšana.
15 Pilsētas meža apsaimniekošanas tehnoloģijas.
16 Pilsētas meža apsaimniekošanas tehnoloģijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi 75% apjomā. Sekmīgi uzrakstīti divi teorētiski kontroldarbi un individuālā uzdevuma prezentācija praktiskos darbos. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Miller R.W. Urban forestry: planning and managing urban greenspaces. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1988. 404 p. ISBN 0139396209
2. Knuth L. Legal and institutional aspects of urban and peri-urban forestry and greening. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005. 47 p. ISBN 9251054320.
3. Zigmunde D., Ņitavska N. Zaļās pilsētvides plānošana [elektroniskais resurss]: rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales Plānošanas reģions, 2013. 115 p. CD-ROM.

4. Greening the City : Urban Landscapes in the Twentieth Century. E-grāmata pieejama EBSCO e-book datubāzē LLU tīklā un ar LLU IS lietotājkontu http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=396165&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Jankovska, I., Straupe, I., Brumelis, G., Donis, J., Kupfere, L. Urban forests of Riga, Latvia - pressures, naturalness, attitudes and management. Baltic Forestry, No.20 (2), 2014, p. 342-351
2. Jankovska I. Rīgas pilsētas mežu apsaimniekošanas problemātika un risinājumi: promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: LLU, 2013. 46 lpp. ISBN 9789984861524 (e-versija)
3. Тюльпанов Н. М Лесопарковое хозяйство [tiešsaiste] (уч. пособие для техникумов). Ленинград: Стройиздат, 1975. 159 с. [Skatīts 23.03.2017.]. Pieejams: 1975. http://bookree.org/reader?file=545009&pg=2

Periodika un citi informācijas avoti

1. Urban Forestry & Urban Greening. ISSN 1618-8667. https://www.journals.elsevier.com/urban-forestry-and-urban-greening
2. Landscape and Urban Planning. ISSN 0169-2046. https://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning
3. Journal of Environmental Management. ISSN: 0301-4797. https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-management

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas Mežzinātne B daļas (ierobežotas izvēles) studiju kurss.