Kursa kods MežZ4083

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības risku vadība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība32161622/11/2016Mežkopības katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Mežzinātņu doktors

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mežzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2057, Meža augsnes zinātne

LauZ3084, Meža aizsardzība

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Papildliteratūra

1. Forest inventory. Methodology and applications. Edited by A. Kangas and M. Maltamo. Dordrecht, The Netherlands: Springer. 2006. 363 p.
2. Drēska A. Meža autoceļi: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība „Šalkone”. 2014. 122 lpp.
3. Grīnvalds A. Stratēģiskās un taktiskās plānošanas sasaistes pilnveidošana galvenajā cirtē. Promocijas darbs Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava: LLU Meža fakultāte. 2016. 94 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Forestry. ISSN: 1392-1355. http://www.balticforestry.mi.lt/bf/
2. Forest Ecology and Management. ISSN: 0378-1127. http://www.journals.elsevier.com/forest-ecology-and-management
3. Canadian Journal of Forest Research. ISSN (print): 0045-5067: SSN (electronic): 1208-6037. http://www.nrcresearchpress.com/journal/cjfr

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas Mežzinātne B daļas (ierobežotas izvēles) studiju kurss.

Kursa anotācija

Mežsaimniecības risku vadība apskata daudzveidīgo abiotisko un biotisko faktoru ietekmi uz meža ekosistēmu kvalitāti, meža veselību un meža īpašnieka vai apsaimniekotāja ekonomiskajām interesēm. Dots meža apsaimniekotāja pieņemto lēmumu vērtējums saistībā ar audzes turpmāko attīstību. Analizēti pieejamie meža augšanas gaitas un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas modeļi un to izmantošanas iespējas meža apsaimniekošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj identificēt daudzveidīgo abiotisko, biotisko un antropogēno risku veidus, meža ekosistēmu kvalitātes un veselības stāvokļa kritērijus, ekonomiski pamatotas un dabu saudzējošas meža apsaimniekošanas principus – 1. un 2. pārbaudes darbs;
2. Prot identificēt un formulēt mežsaimnieciskā riska faktorus, rast risinājumus risku radītās negatīvās ietekmes minimizēšanai – praktisko darbu uzdevumi;
3. Spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot, patstāvīgi diagnosticējot riskus mežsaimniecībā, radīto seku novēršanā un prognozēšanā ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanā – semināri un 2. pārbaudes darbs

Kursa plāns

1 Ievads. Riska teorijas pamati.
2 Riski mežsaimniecībā. To ietekme uz ilgtspējīgu mežsaimniecību.
3 Abiotiskie riska faktori. Vējš. Saules radiācija. Temperatūra. Nokrišņi. Ūdens.
4 Biotiskie riska faktori. Pārnadži. Grauzēji. Kukaiņi. Sēņu un baktēriju izraisītās slimības.
5 Antropogēnie (sociālie) riska faktori. Subjektivitāte lēmumu pieņemšanā.
6 1. kontroldarbs.
7 Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma.
8 Pastāvošie modeļi un rīki. Ārvalstu pieredze.
9 Kokaudzes un atsevišķa koka augšanas gaitas modelēšana.
10 Dabisko meža biotopu izdalīšanas principi. Ietekme uz meža vērtību.
11 Jaunaudžu kvalitāte un veselības stāvoklis. Lēmumu pieņemšana to apsaimniekošanā.
12 Organizētas mežaudzes principi. Meža izstrādes tehnoloģijas krājas kopšanā un galvenajā izmantošanā.
13 Meža kopšanas ietekme uz mežsaimniecības galaproduktu. Koksnes krāja. Sortimentu struktūra.
14 2. kontroldarbs.
15 Stratēģiskā un taktiskā plānošana mežsaimniecībā.
16 Meža apsaimniekošanas plānošana - balstīta uz risku analīzi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi 75% apjomā.
Sekmīgi (vērtējums virs 50 %) uzrakstīti divi teorētiski kontroldarbi, atbilstoši noformēti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi.
Grupu darba ietvaros semināra nodarbībām iesniegti 4 zinātniskie rakstu angļu valodā rezultātu apkopojums. Sagatavota saturiski pareizi noformēta rezultātu prezentācija, rezultāti noprezentēti.
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semināru nodarbībām - Studenti grupās meklē, apkopo un analizē informāciju par problēmsituācijām, to risinājumiem pētnieku un praktiķu zinātniskajos rakstos/pētījumos par noteiktu izvēlēto tēmu. Rezultātu apkopojumu iesniedz elektroniski Word/PDF faila formātā, kā arī prezentē pārējiem kursa biedriem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais vērtējums no:
• 2 teorētisko pārbaudes darbu vērtējuma;
• praktisko darbu akumulētā vērtējuma;
• semināru nodarbībām sagatavoto materiālu saturiskā vērtējuma;
• grupas prezentēšanas prasmju vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par pārbaudes darbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. 1. daļa: Meža entomoloģija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 163 lpp.
2. Latvijas meža tipoloģija: māc. līdz. LLU Meža fak. stud. un nozares spec. I. Liepa, O. Miezīte, S. Luguza, V. Šulcs, I. Straupe, A. Indriksons, A. Dreimanis, A. Saveļjevs, A. Drēska., Z. Sarmulis, D. Dubrovskis. Jelgava: LLU Meža fak., stud. biedr. "Šalkone". 2014. 118 lpp.
3. Sarmulis Z., Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 146 lpp.
4. Pilvere I., Nipers A., Sisenis L., Krieviņa A. Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības unoversitāte. 2016. 112 lpp.