Kursa kods MežZ4081

Kredītpunkti 1

Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums31.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

Priekšzināšanas

MežZ4026, Mežsaimniecības ekonomika

Kursa anotācija

Students izstrādā ar meža nozari saistītu kursa darbu, kas parāda studenta prasmes pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. Studenti iegūst izpratni par mežsaimniecības uzņēmumu darbības plānošanu, biznesa plāna funkcijām un struktūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par biznesa plāna struktūru, izstrādes tehnoloģiju, nodokļu aprēķināšanu, metožu pielietošanu.
• prasmes – sastādīt darbaspēka un materiālo resursu, mārketinga un finanšu plānu.
• kompetence - atrast visizdevīgāko un vispiemērojamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojot biznesa plānu..

Kursa saturs(kalendārs)

1 Biznesa plāna izstrādāšanas mērķis un svarīgākās sastāvdaļas.
2 Uzņēmuma vai idejas apraksts.
3 Ražošanas vai pakalpojuma funkcijas nodrošināšana.
4 Produkta vai pakalpojuma apraksts.
5 Nepieciešamo resursu apraksts.
6 Uzņēmuma personāls.
7 Tirgus analīze.
8 Tirgus analīze.
9 Prezentācijas sagatavošana.
10 Aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam.

Pamatliteratūra

1. Grīnfelds A. Meža darbau izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. .Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas Koks". ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls”. ISSN 1407-2505
3. Laikraksts "Meža Avīze". ISSN 1407-6187

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts MF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinātne" obligātajā daļā.