Kursa kods MežZ4076

Kredītpunkti 1

Praktiskā mežkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2021, Meža augsnes zinātne

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3069, Praktiskā mežkopība I

Kursa anotācija

Kursa darbā tiek nostiprinātas un padziļinātas zināšanas mežkopībā, meža apsaimniekošanas plānošanā iemācoties pielietot meža apsaimniekošanu reglamentējošos normatīvus. Meža masīvā, kura platība ir 1000 - 2000 ha, tiek projektētas meža galvenās izmantošanas un kopšanas cirtes, meža atjaunošana un citi mežsaimnieciskie pasākumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nostiprina zināšanas par meža apsaimniekošanas plānošanu un saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo dokumentu prasībām. Veido prasmes sagatavot un izmantot meža apsaimniekošanas plānojumu, izmantojot teorētiskajā studiju kursā iegūtās zināšanas, un aplūkot konkrētus meža apsaimniekošanas variantus no dažādiem aspektiem.
Rezultātā rodas kompetence pietiekami pamatotu un alternatīvu mežsaimniecisko pasākumu plānošanai gan no teorētiskā, gan praktiskā viedokļa, ar meža izstrādi saistītas darbības plānošanai un vadībai, kā arī darbu izpildes kvalitātes kontrolei – patstāvīgais darbs konsultējoties ar pasniedzēju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža teritorijas vispārīgs raksturojums. Meža zemes sadalījums pa meža zemju kategorijām.
2 Meža teritorijas mežsaimniecisks raksturojums. Mežaudžu platību sadalījums pa koku sugām un bonitātēm.
3 Mežaudžu platības un krāju sadalījums pa valdošajām koku sugām un vecumklasēm.
4 Mežaudžu biezības raksturojums. Mežaudžu platības sadalījums pa meža augšanas apstākļu tipiem un valdošajām koku sugām.
5 Mežaudžu noturības pret nelabvēlīgiem ekoloģiskajiem faktoriem un sanitārā stāvokļa raksturojums.
6 Mežsaimniecisko pasākumu projektēšana. Kailciršu cirsmu satīrīšanas paņēmieni.
7 Meža dabiskā atjaunošanās.
8 Pakāpeniskās un izlases cirtes.
9 Audzes taksācijas rādītāju izmaiņas vienlaidus pakāpeniskās, grupu izlases un regulētās izlases cirtes izpildes gaitā.
10 Dabas aizsardzības un vides daudzveidības saglabāšanas pasākumi, veicot galveno cirti.
11 Atjaunoto mežaudžu (jaunaudžu) kopšana.
12 Kopšanas cirtes mežaudzēs, kuru vidējais augstums ir mazāks par 12 metriem.
13 Kopšanas cirtes mežaudzēs, kuru vidējais augstums ir 12 un vairāk metru.
14 Augošu koku atzarošana. Ainavu kopšanas cirtes.
15 Pārējo mežmateriālu ieguves projektēšana.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Kursa darba kvalitatīva, laicīga izpilde un aizstāvēšana. • Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi un atbilstoši iepriekš iedotam laika grafikam un praktisko darbu materiāliem pilda uzdotos kursa darba uzdevumus. Neskaidros jautājumus pārrunā individuāli vai mazās grupas konsultāciju laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Kursa darbs noformējums - atbilstošs studiju nobeiguma darbu noformēšanas noteikumiem, kas atrodami MF mājaslapā.
• Kursa darba aizstāvēšana, prezentējot sava darba rezultātus – prezentācijas noformējums un prezentēšanas prasmes.

Pamatliteratūra

1. Jaunākie meža nozares likumdošanas akti to pieņemšanas kārtībā (www.likumi.lv).
2. Latvijas meža tipoloģija: mācību līdzeklis. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 118 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs.. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 108 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 82 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Saule, 2013. 168 lpp.
2. Agrotehniskās kopšanas instrukcija. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/agrotehniskas-kopsanas-instrukcija
3. Dabas aizsardzības prasības. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2011 18 lpp.Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/dabas-aizsardzibas-prasibas.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355
3. Rakstu krājums "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne".