Code du cours MežZ4073

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours13.01.2015

Auteur du cours

author

Lita Vanaga

Manuels

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I . Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp. (1.-28.nodaļa).
2. Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 2009. 352 lpp.
3. Valsts meža dienesta likums: LR likums [tiešsaiste].Stājas spēkā 01.01.2000. ar grozījumiem. [Skatīts 13.01.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=14594
4. Meža likums: LR likums [tiešsaiste].Stājas spēkā 01.01.2015. ar grozījumiem [Skatīts 13.01.2051.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825

Ouvrages supplémentaires

1. .Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011. 144 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness, ISSN 1407-2041
3. Likums un Tiesības: LT mēnešraksts demokrātiskai un tiesiskai domai. Rīga: Ratio iuris. ISSN 1407-4974