Kurs-Code MežZ4073

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)13.01.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lita Vanaga

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I . Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp. (1.-28.nodaļa).
2. Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 2009. 352 lpp.
3. Valsts meža dienesta likums: LR likums [tiešsaiste].Stājas spēkā 01.01.2000. ar grozījumiem. [Skatīts 13.01.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=14594
4. Meža likums: LR likums [tiešsaiste].Stājas spēkā 01.01.2015. ar grozījumiem [Skatīts 13.01.2051.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825

Weiterfuhrende Literatur

1. .Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011. 144 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness, ISSN 1407-2041
3. Likums un Tiesības: LT mēnešraksts demokrātiskai un tiesiskai domai. Rīga: Ratio iuris. ISSN 1407-4974