Код курса MežZ4073

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса13.01.2015

Разработчик курса

author

Lita Vanaga

Учебная литературa

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I . Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp. (1.-28.nodaļa).
2. Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 2009. 352 lpp.
3. Valsts meža dienesta likums: LR likums [tiešsaiste].Stājas spēkā 01.01.2000. ar grozījumiem. [Skatīts 13.01.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=14594
4. Meža likums: LR likums [tiešsaiste].Stājas spēkā 01.01.2015. ar grozījumiem [Skatīts 13.01.2051.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825

Дополнительная литература

1. .Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011. 144 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness, ISSN 1407-2041
3. Likums un Tiesības: LT mēnešraksts demokrātiskai un tiesiskai domai. Rīga: Ratio iuris. ISSN 1407-4974