Kursa kods MežZ4072

Kredītpunkti 4.50

Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā180

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

Aizstātais kurss

MežZ4032 [GMEZ4032] Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, mežsaimniecības likumdošanu, LR Meža politiku, meža ražošanas procesu struktūru un organizāciju. Uzņēmējdarbību, tās formām un ieviešanu mežsaimniecībā un mežizstrādē. LR mežsaimniecības un mežizstrādes ražošanas organizācija un plānošana brīvā tirgus ekonomikas apstākļos. Darba laika izpētes metodes un pielietošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apgūšanas rezultātā studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākajiem tiesību aktiem meža nozarē. Iepazīstas ar komercdarbības formām un to praktisko pielietošanu. Iegūtās zināšanas studenti prot izmantot praktiskajā darbā. Ir kompetenti izvērtēt uzņēmuma attīstības iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas meža politika, tās saistība ar meža likumdošanu. Latvijas meža likumdošanu ietekmējošie faktori.
2 Likuma jēdziens. Likumdošanas process. Likumu un normatīvo aktu hierarhija. Meža likums.
3 Ar meža nozari saistītie starptautiskie procesi un prasības – līgumi, konvencijas un vienošanās.
4 ES nostādnes meža apsaimniekošanas jautājumos – saistošās direktīvas, regulas, nolikumi.
5 Mežu apsaimniekošana un izmantošana. Meža nozaru ražošanas organizācija. Ražošanas resursi un to raksturojums.
6 Uzņēmējdarbības būtība, sfēras un veidi meža apsaimniekošanā. Uzņēmējdarbības vide, tās raksturojums un novērtējums.
7 Pasākumu kompleksa sagatavošana (izstrādāšana) uzņēmuma saimnieciskās darbības uzsākšanai.
8 Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra.
9 Uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas pamatprincipi.
10 Komercdarbības formas meža apsaimniekošanā. Uzņēmuma finanšu plānošanas pamatprincipi.
11 Ražošanas procesa kontroles t.sk. produkcijas kvalitātes kontroles organizācija uzņēmumā.
12 Mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumu darbības plānošana.
13 Biznesa plāns un tā izstrādāšanas pamatprincipi.
14 Produkcijas realizācija un noieta stimulēšana.
15 Personālvadība uzņēmumā
16 Uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt: 1) uzrakstītiem un ieskaitītiem četriem kontroldarbiem; 2) izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam; 3) nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Klauss A. Uzņēmējdarbība. Ventspils: Ventspils augstskola, 1998. 213 lpp
2. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls” ISSN 1407-2505
3. Laikraksts "Meža avīze" ISSN 1407-618

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mežinženieris" obligātajā daļā.