Kursa kods MežZ4071

Kredītpunkti 3.50

Inovācijas nozarē

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā140

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm mež nozarē. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju pārzināt mūsdienu mežizstrādes operācijas un izprast to attīstības būtību. Studiju kursa beigu daļa ir veltīta ieskatam finansējuma un inovāciju savstarpējo saistību veidojošajos pamatprincipos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves laikā studenti iegūs zināšanas par mežizstrādes inovāciju nepieciešamību un to ieviešanas priekšnosacījumiem, ES struktūrfondu apguves kārtību un nepieciešamo dokumentāciju. Tiks iegūta prasme formulēt savu viedokli par piemērotas tehnoloģijas un iekārtu izvēli meža darbu operācijām, balstoties uz ekonomisko pamatojumu un vides faktoru novērtējumu, kā arī kompetence, kāda vajadzīga inovāciju nepieciešamības prognozēšanai un novērtēšanai atsevišķā meža uzņēmumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa saturs. Pamatjēdzieni.
2 Inovāciju nozīme, nepieciešamība. Inovāciju vēsture.
3 Inovāciju pieeja, Inovāciju perspektīves meža nozarē.
4 Pielietojamās mežizstrādes tehnikas perspektīvas tās piemērotība izmantošanai Latvijas meža apstākļiem.
5 Datu kustība, datu apraides modeļi mežizstrādes tehnikā.
6 GPS pielietošana mežizstrādē un tās potenciāls nākotnē.
7 Jaunākās paaudzes harvesteru tehnika tās pielietojums un sniegtās iespējas.
8 Jaunākās paaudzes forvarderu tehnika tās pielietojums un sniegtās iespējas.
9 Mežizstrādes tehnikas programmnodrošinājums un tās sniegtās iespējas.
10 Darba ražīguma ietekme atkarībā no izmantotās tehnikas.
11 Eiropas struktūrfondu pieejamība meža nozarē.
12 Dažādu meža nozares atbalsta programmu specifika.
13 Naudas plūsmas sastādīšana inovatīviem risinājumiem.
14 Vieslektors - Inovāciju iespējas un atbalsts Latvijā.
15 Vieslektors - GPS un GIS sistēmu piedāvājums Latvijā un pasaulē.
16 Vieslektors - Inovāciju nozīme Latvijas valsts mežos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem (25% no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem (35% no kopējā vērtējuma), sekmīgi nokārtotai gala ieskaitei (40% no kopējā vērtējuma).

Papildliteratūra

1. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātā daļā pilna un nepilna laika studijām.