Kursa kods MežZ4068

Kredītpunkti 4

Loģistika un komunikāciju tehnika

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits56

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par kokmateriālu un citu meža resursu kustību pamatprincipiem. Aplūkotas dažādas plūsmas loģistikā un to uzraudzības sistēmas. Kursa bāzi veido loģistikas teorētiskie pamati, mežizstrādes un kokmateriālu transporta tehnoloģiskie rādītāji un iespējas kokmateriālu kustību plānošanā. Detalizēti apskatīti apaļo kokmateriālu kustības loģistiskie risinājumi un attiecīgo datorprogrammu izmantošana kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšanā. Aplūkoti ekonomiskie aspekti meža nozares loģstikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par loģistikas būtību un lomu meža nozarē, loģistikas plūsmām un to organizāciju, kokmateriālu pārvadājumu plānošanu un transportēšanas izmaksu uzskaiti.
• Prasmes analizēt un vadīt informācijas plūsmu sākot no mežizstrādes darbu plānošanas līdz koksnes produkta gala patērētājam, izvēlēties optimālo piegādes ķēdi un efektīvi plānot produkcijas transportēšanu.
• Kompetence - students ir spējīgs pielietot informācijas tehnoloģijas kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšanā un uzraudzībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārējie loģistikas teorijas pamatprincipi, to piemērošana mežizstrādē un kokmateriālu transportā.
2 Plūsmas loģistikas ķēdē.
3 Koksnes produktu piegādes ķēde.
4 Koksnes piegādes ķēdes spēle.
5 Mežizstrādes (cirsmu) plānošana.
6 Kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas darbu plānošanas un organizēšanas pamatprincipi.
7 Pārvadājumu plānošana.
8 Transportēšanas izmaksas.
9 Transportēšanas efektivitātes plānošana.
10 Apaļo kokmateriālu sortimentu noliktavas (krājumu) vadība.
11 Kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšana un uzraudzība izmantojot informācijas tehnoloģijas.
12 Meža infrastruktūra.
13 Informācijas plūsma sākot no mežizstrādes darbu plānošanas līdz koksnes produkta gala patērētājam.
14 Apaļo kokmateriālu transportēšanu ietekmējošie normatīvie regulējumi.
15 Mežizstrādes un kokmateriālu loģistikas prakse un pieredze pasaulē.
16 Komunikācija ar sabiedrību meža nozarē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem (25 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītam kontroldarbam (25 % no kopējā vērtējuma) un sekmīgi nokārtotām eksāmenam (50 % no kopējā vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga: Petrovskis & Ko, 2006. 153 lpp.
4. Birzietis G. Loģistikas pamati. Jelgava, 2007. 61 lpp.

Papildliteratūra

1. Ķeniņš-Kings G. . Modernā apgāde. Labāk, lētāk un laikā. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 239 lpp.
2. Салминен Э. О. , Борозна А. А. , Тюрин Н. А. . Лесопромышленная логистика. Санкт-Петербург: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. 260 c.
3. Gourdin K.N. Global Logistics Management: a Competitive Advantage for the 21st Century. Malden: Blackwell Publishing, 2006. 318 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness. ISSN 1407-2041
2. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
3. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.