Kursa kods MežZ4064

Kredītpunkti 3.50

Mežierīcība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā140

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author doc.

Gints Priedītis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par efektīvu, videi draudzīgu, ekonomiski izdevīgu un sabiedrībai pieņemamu meža apsaimniekošanu visu veidu mežos. Studiju kursā ir ietvertas lekcijas, kurās tiek skaidrotas teorētiskās zināšanas, laboratorijas darbi tiek pētīti dažādi meža apsaimniekošanas modeļi un metodes, bet kursa projektā students izveido reālam īpašuma meža apsaimniekošanas plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu tiek gūtas zināšanas par finansu plūsmu meža apsaimniekošanā, plānošanas procesiem laikā un telpā. Students izprot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas, māk tās ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un uzdevumu formulēšanā. Apgūstot meža vērtēšanas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļus, students spēj patstāvīgi izstrādāt konkrētam meža īpašumam atbilstošu meža apsaimniekošanas plānu, kurš ir likumdošanai un meža īpašniekam saistošs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežierīcība kā meža inventarizācijas, mežsaimniecības organizācijas projektēšanas sistēma
2 Plānošanas process un informācija, jaunākās tehnoloģijas meža inventarizācijā un meža apsaimniekošanas plānošanā
3 Normālā meža teorija, optimālais mežs, meža apsaimniekošanas efektivitātes noteikšanas ekonomiskie indikatori
4 Meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas, daudzfunkcionālās meža izmantošanas plānošana
5 Finansu plūsma mežsaimniecībā, meža pieaugums, augšanas gaitas modelēšana, mežierīcības metodes
6 Galvenās cirtes vecuma noteikšana (meža gatavība), ikgadējo galvenās cirtes apjomu aprēķināša
7 Starpcirtes, galvenās cirtes un meža atjaunošana projektēšnas principi
8 Meža ekoloģiskā inventarizācija un plānošana, meža sociālo vērtību ierīcība
9 Objekta teritorijas un meža augšanas apstākļu raksturojums, mežu un meža zemi raksturojošās tabulas
10 Mežsaimniecības organizācijas un meža apsaimniekošanas pamatnoteikumi
11 Optimālā meža apsaimniekošanas scenārija novērtēšana
12 Mežsaimnieciskās darbības ekonomiskā analīze un saimnieciskais efekts
13 Koku ciršanas maksimālā apjoma aprēķināšana galvenai cirtei
14 Meža apsaimniekošanas efektivitāti raksturojošie indikatori
15 Cirsmu projektēšana plānā, finansu plūsmas plāna sastādīšana
16 Kursa projekta tehniskais noformējums, galvenās un starpcirtes reglamentējošie normatīvi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaititi laboratorijas darbi, aizstāvēts kursa projekts, nokārtots gala pārbaudījums - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Zviedre A. Mežierīcība Latvijā. Rīga: V.elements, 2007. 236 lpp.
2. Schelhaas M.J. Scenarios on Forest Management in the Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine. Brill Publisher, 2004.107 p.
3. Forest Management. McGraw-Hill Publishing Co, 816 p. Forest management: to sustain ecological, economic, and social values. Lawrence S. D., Johnson K.N., Bettinger P., Howard T. 4th ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2001. 804 p. McGraw-Hill series in forest resources; 17.
4. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET cetera, 2002. 154 lpp.

Papildliteratūra

1. Forest inventory: methodology and applications. Edited by A.Kangas, M.Maltamo. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
2. Advances in forest inventory for sustainable forest management and biodiversity monitoring. Edited by P.Corona, C.Piermaria... [et al.]. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers, 2003. 441 p. Forestry sciences; 76.
3. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managment.Published by Fape Oy. Finland, 2002. 420 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Ecology and Management. International Journal. ISSN: 0378-1127.
2. Baltic Forestry. International Journal. ISSN: 1392-1355.
3. Baltijas Koks. ISSN: 1407-6667.

Piezīmes

Studiju kurs iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.