Kursa kods MežZ4063

Kredītpunkti 2

Meliorācija un kokmateriālu transports

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Drēska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Meža nosusināšana un meža infrastruktūras uzlabošana ir priekšnosacījums meža kompleksai apsaimniekošanai. Meža ceļu kā transporta artēriju loma, pa kurām var piekļūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu. Speciāla autotransporta tehnoloģiskā aprīkojuma nepieciešamība mežā sagatavoto dažāda veida kokmateriālu izvešanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguve studentiem sniedz zināšanas par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem, kokmateriālu izvešanas autotransporta tehnoloģisko aprīkojumu un transportdarbu organizāciju. Rezultātā tiek apgūta prasme sagatavot projektēšanas uzdevumus infrastruktūras objektiem, novērtēt projektu un izpildīto būvdarbu kvalitāti. Organizēt kokmateriālu transportu un līdz ar to iegūta kompetence darbam par mežizstrādes iecirkņa meistaru vai loģistikas speciālistu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar kursa projekta uzdevumu un meža nogabala topogrāfisko plānu.
2 Meža meliorācijas sistēmas plānošanu nogabalā, grāvju savienojumi horizontālā plaknē.
3 Susinātājgrāvju un novadgrāvju garenprofilu sastādīšana.
4 Darba apjoma noteikšana meliorācijas sistēmas izbūvei.
5 Meža ceļu projektēšana plānā.
6 Meža ceļu garenprofila sastādīšana.
7 Zemes darbu apjoma aprēķināšana zemes klātnes būvei.
8 Ceļa šķērsprofilu un caurteku rasējumi.
9 Ceļa vajadzīgā elastības modeļa aprēķini.
10 Ceļa segas konstrukcijas izvēle atkarībā no grunts sastāva ceļa būves vietā.
11 Ceļa segas biezuma noteikšana.
12 Ceļa segas būvei nepieciešamo materiālu daudzuma aprēķini.
13 Ceļa būves tehnoloģisko shēmu sastādīšana.
14 Autovilcienu reisa kravas lieluma noteikšana.
15 Autovilcienu maiņas ražīguma un izstrādes gadā aprēķini.
16 Referātu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projekta izsniegšana, tā izpildes metodika un konsultācijas notiek kursa "Meža meliorācija un kokmateriālu transports II" praktisko nodarbību laikā. Kredītpunktus iegūst aizstāvot kursa projektu, novērtējot ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana: tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. 72 lpp.
3. Вырко Н.П. Строительство и эксплуатация лесовозных дорог: учебник. Минск: БГРУ, 2005. 446 с.
4. Ašmanis G., Neicinieks M., Neimanis A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.
2. Drēska A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrādei: Jelgava: LLU. 43 lpp.
3. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. [Smiltene] : Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna laika un nepilna laika studijās.