Kursa kods MežZ4049

Kredītpunkti 2

Mežierīcība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Gints Priedītis

Dr. silv.

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Izstrādājot kursa projektu tiek gūtas zināšanas par meža apsaimniekošanas plānošanu laikā, telpā, finansu plūsmu. Tiek sniegta informācija par meža ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža vērtēšanas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļi, meža apsaimniekošanas plānošanas optimizācija, SVID analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students izprot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas un ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipus, māk tos ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un tā sasniegšanas uzdevumu formulēšanā. Izprot saimnieciskās darbības plānošanas nepieciešamību un plānošanas procesu. Students prot lietot dažādas meža apsaimniekošanas plānošanas metodes, plānot mežsaimnieciskos pasākumus laikā un telpā, plānot finanšu plūsmu meža apsaimniekošanā, aprēķināt meža vērtību. Students ir apguvis datu apstrādes programmas, datizraces metodes, avotus un citus meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta rīkus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Objekta teritorijas un meža augšanas apstākļu raksturojums
2 Mežu un meža zemi raksturojošās tabulas.
3 Mežsaimniecības organizācijas un meža apsaimniekošanas pamatnoteikumi.
4 Mežierīcības mērķa formulēšana
5 Optimizācijas uzdevuma sastādīšana, noturīga tīro ienākumu profila un koksnes resursu izmantošanas tāmes aprēķināšana
6 Finansu plūsma mežsaimniecībā, mežsaimniecības ekonomiskie indikatori.
7 Galvenās cirtes projektēšana
8 Meža atjaunošanas projektēšana
9 Starpcirtes projektēšana
10 Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, cirsmu izvietošana kartē
11 Mežierīcības projektu raksturojošo tabulu sastādīšana
12 Mežierīcības projektā plānotās finansu plūsmas un ikgadējo ciršanas apjomu analīze
13 Optimālā plānošanas varianta izvēle, pamatojums
14 SVID analīze
15 Mežierīcības projekta ekonomiskā analīze
16 Sagaidāmais efekts

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiesniedz un jāaizstāv kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Dubrovskis D. Mežierīcība: metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādāšanai. Jelgava: LLU, 2009. 23 lpp.
2. Dubrovskis D. Meža ekonomiskā vērtība: lekciju kurss mežierīcībā. Jelgava: KTC, 2003.
3. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET Cetera, 2002. 92 lpp.
4. Dubrovskis D. Lekciju kurss Mežierīcībā. Jelgava: LLU MF, 2008.

Papildliteratūra

1. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
2. Klemperer D.W. Forest resource Economics and Finance. New York: McGraw–Hill, 1996. 551 p.
3. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managment. Published by Fape Oy. Finland, 2002. 420 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze ISSN 1047-6187
3. Baltic Forestry ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne" un profesionālās izglītības studiju programma "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studijās.