Kursa kods MežZ4032

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.11.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2046, Grāmatvedības pamati

MežZ4011, Meža likumi

MežZ4026, Mežsaimniecības ekonomika

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, mežsaimniecības likumdošanu, LR Meža politiku, meža ražošanas procesu struktūru un organizāciju. Uzņēmējdarbību, tās formām un ieviešanu mežsaimniecībā un mežizstrādē. LR mežsaimniecības un mežizstrādes ražošanas organizācija un plānošana brīvā tirgus ekonomikas apstākļos. Darba laika izpētes metodes un pielietošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apgūšanas rezultātā studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākajiem tiesību aktiem meža nozarē. Iepazīstas ar komercdarbības formām un to praktisko pielietošanu. Iegūtās zināšanas studenti prot izmantot praktiskajā darbā. Ir kompetenti izvērtēt uzņēmuma attīstības iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības būtība, sfēras un veidi meža apsaimniekošanā.
2 Ražošanas resursi un to raksturojums.
3 Meža nozaru ražošanas organizācija.
4 Meža politika.
5 Uzņēmējdarbības vide, tās raksturojums un novērtējums.
6 Pasākumu kompleksa sagatavošana (izstrādāšana) uzņēmuma saimnieciskās darbības uzsākšanai
7 Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra.
8 Uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas pamatprincipi
9 Komercdarbības formas meža apsaimniekošanā.
10 Uzņēmuma finanšu plānošanas pamatprincipi.
11 Ražošanas procesa kontroles t.sk. produkcijas kvalitātes kontroles organizācija uzņēmumā.
12 Mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumu darbības plānošana.
13 Biznesa plāns un tā izstrādāšanas pamatprincipi.
14 Produkcijas realizācija un noieta stimulēšana.
15 Personālvadība uzņēmumā.
16 Uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt: 1) uzrakstītiem un ieskaitītiem diviem kontroldarbiem; 2) izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam; 3) nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York: Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks. ISSN 1407-6667
2. Kapitāls. ISSN 1407-2505
3. Meža avīze. ISSN 1407-618

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.