Kursa kods MežZ4031

Kredītpunkti 1.50

Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā60

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

Kursa anotācija

Students izstrādā ar meža nozari saistītu kursa darbu, kas parāda studenta prasmes pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. Studenti iegūst izpratni par mežsaimniecības uzņēmumu darbības plānošanu, biznesa plāna funkcijām un struktūru. Iegūst praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē un metožu pielietošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par biznesa plāna struktūru, izstrādes tehnoloģiju, nodokļu aprēķināšanu, metožu pielietošanu.
• prasmes – iegūst darba spēka un materiālo resursu, mārketinga un finanšu plāna sastādīšanai nepieciešamās prasmes.
• kompetence - tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai atrastu visizdevīgāko un vispiemērojamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojiet biznesa plānu

Kursa saturs(kalendārs)

1 Biznesa plāna izstrādāšanas mērķis un svarīgākās sastāvdaļas.
2 Uzņēmuma vai idejas apraksts.
3 Produkta vai pakalpojuma apraksts.
4 Ražošanas vai pakalpojuma funkcijas nodrošināšana
5 Nepieciešamo resursu apraksts.
6 Uzņēmuma personāls
7 Tirgus analīze.
8 Finanšu plāns

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam.

Pamatliteratūra

1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A.Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1999. 125 lpp.
4. Rūrāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266. lpp.

Papildliteratūra

1. Klauss A. Uzņēmējdarbība. Ventspils: Ventspils augstskola, 1998. 213 lpp.
2. Buongiorno J.,Gilles J. Forest management and economics. New York: Macimillan publishing company, 2001. 285 p.
3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-66671
2. Kapitāls, ISSN 1407-2505
3. Meža avīze, ISSN 1407-618

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mežinženieris" obligātajā daļā.