Kursa kods MežZ4026

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības ekonomika

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author vieslekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

author prof. (Emeritus)

Alfons Grīnfelds

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Sniedz zināšanas par meža statistiku, mežsaimnieciskajā ražošanā pielieto darba samaksu, ražošanas līdzekļiem un to izmantošanu, meža resursu realizāciju, ražošanas izmaksām un finansēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apgūšanas rezultātā studenti iegūst zināšanas par mežsaimnieciskās ražošanas ekonomiskiem rādītājiem un to praktisko pielietošanu. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā pieņemot stratēģiskus lēmumus, kuri pamatoti uz ekonomiskiem rādītājiem. Ir kompetenti izvērtēt uzņēmuma ekonomiskos rādītājus pieņemot kompetentus lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 LR meža nozare un tā vieta LR tautsaimniecībā.
2 Meža nozaru ražošanas cikls, struktūra, īpatnības un ilgums.
3 LR meža nozares un Eiropas Savienība.
4 Pasaules, Eiropas un LR meža fonds un raksturotājrādītāji.
5 Meži kā īpašuma objekts un tā izmantošana.
6 Strādātāji un to iedalījums.
7 Strādātāju darba samaksa.
8 Darba ražīgums un tā noteikšana.
9 Pamatlīdzekļi, to īpatnības un iedalījums. Novērtēšanas metodes. Nolietojumu aprēķināšana.
10 Apgrozāmie līdzekļi, to īpatnības un iedalījums. Aprite ražošanas procesā. Izmantošanas rādītāji.
11 Izdevumi, izmaksas un pašizmaksa. Izmaksu klasifikācija. Pašizmaksas aprēķināšana, kalkulācija.
12 Meža resursu realizācija un to kārtība. Ieņēmumi no meža resursu realizācijas valsts mežos.
13 Meža resursu realizācijas cenas. Celmu nauda un noteikšanas veidi. Darba veidu pakalpojuma cenas noteikšana.
14 Mežsaimnieciskās ražošanas finansēšana.
15 Peļņa. Rentabilitāte. Likviditāte.
16 Ieguldītā kapitāla aprite mežsaimniecībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt: 1) uzrakstītiem un ieskaitītiem četriem kontroldarbiem; 2) izstrādātam un aizstāvētam kompleksam praktiskam darbam; 3) nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Hofs K.B. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
3. Purvgalis A.Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
4. Rūrāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Rūrāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp.
2. Šenfelde M. Makroekonomika. Rīga: RTU, 2009. 241 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. Dienas Bizness, ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obl. studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studijās.