Kursa kods MežZ4023

Kredītpunkti 2

Meža resursu ekonomika

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža resursi un meža ekonomikas īpatnības. Meža produkcija un tās izmantotāji. Mežs kā kapitāla vērtība. Ieguldījumu analīze un īpatnības mežsaimniecībā. Meža zemju izmantošanas ekonomiskais pamatojums. Riska faktora, nodokļu un apsaimniekošanas nosacījumu loma un ietekme mežsaimniecības attīstībā. Meža vērtības noteikšanas metodes, meža nekoksnes resursu novērtējums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par meža koksnes un nekoksnes ekonomisko pamatojumu;
• prasmes noteikt meža vērtību;
• kompetence izvērtēt piemērotākās meža vērtības noteikšanas metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža ekonomikas īpatības un atšķirības.
2 Meža ekonomiskie resursi, to īpatnības.
3 Meža produkcija un tās izmantotāji.
4 Meža ekonomikas saistība ar mikro un makro ekonomiku.
5 Laika faktors meža ekonomikā.
6 Koksnes piedāvājums un pieprasījums.
7 Meža kā kapitāla vērtība.
8 Meža zemju izmantošanas ekonomiskais pamatojums.
9 Ieguldījumu analīze un īpatnības mežsaimniecībā.
10 Inflācija un riska faktora loma meža ekonomikā
11 Meža vērtības noteikšanas metodes.
12 Meža nekoksnes resursu vērtēšanas metodes.
13 Nodokļu un apsaimniekošanas nosacījumu loma meža ekonomikā.
14 Daudzpusīga meža izmantošana un tās priekšnoteikumi.
15 Mežsaimniecība un reģionālā attīstība.
16 Apkopojums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem, uzrakstītiem visiem trim kontroldarbiem. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Klemperer W. D. Forest resource economics and finance. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 1996. 551 p.
2. Gregory G. R.Resource economics for foresters. New York etc.: John Wiley &Sons, Inc., 1987.
3. Liepa I. Krājas tekošā pieauguma parametru noteikšana. Pārskats par zinātniski pētniecisko darbu. Jelgava, 1999.

Papildliteratūra

1. Kullervo Kuusela. Potentials of the forests as a renewable natural resource of Latvia. Survey, Helsinki, 2001

Periodika un citi informācijas avoti

Meža Avīze ISSN 1407-6187
Baltijas Koks ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mežinženieris” obligātajā daļā 4.semestrī
un tikai 2016./2017.studiju gadā akadēmiskās izglītības (bakalaura) studiju programmas "Mežzinātne" izvēles daļā 7.semestrī un profesionālās izglītības studiju programmai „Mežinženieris” 7.semestrī.