Kursa kods MežZ4015

Kredītpunkti 12

Diplomdarbs

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā480

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2012

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Diplomdarbs atklāj studenta spēju patstāvīgi risināt ar meža nozari, galvenokārt ar kokmateriālu sagatavošanu un transportēšanu, saistītus jautājumus, izdarīt pamatotus slēdzienus un izvirzīt priekšlikumus. Parasti satur pētnieciska rakstura elementus. Darba aizstāvēšana parāda prasmi reprezentēt to publiski, uz zināšanām balstītu spēju orientēties nozares jautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas kā pietiekama informatīva bāze meža nozares dažādu problemātisko aspektu patstāvīgai risinājumu meklēšanai;
• prasme veikt pētnieciska rakstura novērojumus, lai uz to bāzes izdarītu pamatotus slēdzienus, izvirzītu priekšlikumus, prezentētu un publiski aizstāvētu iegūtos rezultātus;
• kompetence kā uz zināšanām balstīta spēja prasmīgi orientēties meža nozares dažādos jautājumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Galvenie etapi diplomdarba izstrādē:
2 Līdzšinējā stāvokļa noskaidrošana atbilstoši tematam.
3 Diplomdarba tematam atbilstošā mērķa un uzdevumu izvirzīšana.
4 Temata jautājumu apskats pēc literatūras.
5 Temata risinājuma metodikas izvēle.
6 Datu ievākšanas vietas izvēle.
7 Datu ievākšana atbilstoši metodikai.
8 Datu analīze atbilstoši darba mērķim un uzdevumam.
9 Rezultātu iztirzājums.
10 Secinājumu un priekšlikumu sagatavošana.
11 Darba izklāsta sagatavošana.
12 Darba galīgā noformēšana, iesiešana, iesniegšana recenzēšanai.
13 Diplomdarba aizstāvēšanas materiālu sagatavošana.
14 Diplomdarba publiska aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Diplomdarbam jābūt izstrādātam pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam Valsts pārbaudes komisijā un novērtētam ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi diplomprojektu un diplomdarbu izstrādei. Sastādījis Z. Saliņš. Jelgava: LLU, 2003. 20 lpp.
2. Visa diplomdarba izstrādē izmantotā literatūra atbilstoši tematam.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļa pilna un nepilna laika studentiem.