Kursa kods MežZ4008

Kredītpunkti 2.50

Meža atjaunošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Kurss ietver platības un augsnes sagatavošanas tehnoloģiju un tehnikas analīzi, atjaunošanas veidu, to pielietošanas kritēriju analīzi kontekstā ar izvirzīto meža atjaunošanas mērķi. Analizēta koku sugu mistrojuma, kultūru biezuma un stādāmateriāla ģenētiskās un fizioloģiskās kvalitātes ietekme uz atjaunošanas sekmēm. Izklāstīti nozīmīgākie paņēmieni kultūru aizsardzībā pret biotiskiem un abiotiskiem faktoriem un kopšanā, iespējas nodrošināt augstu oglekļa piesaisti un veicināt audžu adaptācijas spējas, noturību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa ietveros studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākajiem meža atjaunošanas un apmežošanas aspektiem, pielietojamo tehniku un tehnoloģijām. Kursu beidzot studenti ir kompetenti pamatoti izvēlēties dažādām situācijām piemērotāko meža atjaunošanas veidu, sugu sastāvu, stādmateriāla veidu, biezumu, agrotehnisko kopšanas režīmu, prot novērtēt stādmateriāla un kultūru aizsardzības pasākumu izpildes kvalitāti. Studenti prot raksturot meža atjaunošanas saikni ar oglekļa piesaisti meža ekosistēmā un mežaudžu adaptācijas potenciālu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža atjaunošanas veidi, to pielietošanas nosacījumi, izplatība
2 Meža kultūru veidi, to raksturojums
3 Koku sugas un to mistrojums kultūrās: izvēle, pamatojums, izveides paņēmieni, tipi
4 Kultūru biezums: izvēle, ietekmējošie faktori, izveides paņēmieni
5 Kultūru ierīkošanas metodes, to izvēles pamatojums
6 Platības sagatavošana kultūru ierīkošanai
7 Kultūru ierīkošana sējot: pielietojamība, augsnes apstrādes veidi, tehnika
8 Kultūru ierīkošana stādot: nosacījumi, augsnes apstrādes veidi, pielietojamā tehnika
9 Dabiskās atjaunošanas veicināšana: pamatojums, metodes
10 Stādāmais materiāls: ģenētiskā un fizioloģiskā kvalitāte, veidi, sagatavošana stādīšanai. Stādīšanas sezona un veidi
11 Meža kultūru aizsardzība pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi
12 Meža kultūru kopšana: pamatojums, metodes, tehnika
13 Meža atjaunošanas loma ietekmes uz oglekļa piesaisti noteikšanā: CO2 izdalīšanās mineralizācijas procesā, piesaiste augs
14 Lauksaimniecības zemju apmežošana, plantāciju ierīkošana: pamatojums, stādmateriāla izvēle, ierīkošanas specifika, poten
15 Klimata izmaiņu potenciālā negatīvā ietekme uz meža kultūrām: abiotiskie un biotiskie faktori
16 Meža kultūru adaptācijas vecināšanas iespējas. Introdukcija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: Zvaigzne, 1989. 347 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 220 lpp.
3. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils : Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 80 lpp.
4. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: Et cetera, 2005. 213 lpp.

Papildliteratūra

1. Bušs K. Praktiskā meža tipoloģija. Rīga: LatZTIZPI, 1981. 45 lpp.
2. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/
3. LR Zemkopības ministrijas pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=252

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne ISSN 1407-270X
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355
3. Scandinavian Journal of Forest Research ISSN 0282-7581

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības balkalaura studiju programmas Mežinženieris obligātajā daļā.