Kursa kods MežZ3081

Kredītpunkti 3

Meža taksācija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība48321614/02/2017Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Mežzinātņu doktors

author vieslekt.

Oskars Suveizda

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Papildliteratūra

1. Mežsaimnieka gadagrāmata, 1990. Rīga: Avots,1990. 303 lpp.
2. Norādījumi meža taksācijā. Salaspils: Valsts mežierīcības institūts, 1994. 41 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze. ISSN 1407 6187.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par meža taksāciju, kā zinātnes nozari, kas izstrādā metodes mežaudžu stāvokļa novērtēšanai un fiksēšanai, platību uzmērīšanai un mežsaimniecisko pasākumu plānošanai, ievērojot izmaiņas mežu resursos. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas un izpratni par meža taksāciju un tās nozīmi mežsaimniecībā.
Rezultātā tiks iegūtas prasmes patstāvīgi veikt meža inventarizācijas datu ieguvi, apstrādi un analīzi, ļaujot būt kompetentam nepieciešamo mežsaimniecisko pasākumu plānošanā un izvērtēšanā.

Kursa plāns

1 Mērīšanas vienības un precizitāte meža taksācijā. Pielietojamie instrumenti, precizitāte.
2 Koka sastāvdaļas. Stumbra, zaru, sakņu, celmu un zaleņa izmantošana. Koka caurmēra un augstuma mērīšana.
3 Sumbra šķērslaukuma noteikšana - Simpsona formula, apļa laukuma tabulas.
4 Stumbra un tā daļu tilpuma noteikšana: ksilometriskās un svara metodes.
5 Stumbra un tā daļu tilpuma noteikšana: vienkāršās un saliktās stereometriskās formulas, grafiskā metode.
6 Apaļo sortimentu un malkas uzmērīšana un tilpuma noteikšana.
7 Augošu koku uzmērīšanas un tilpuma noteikšanas īpatnības. Veidskaitļi: to iedalījums un praktiskā pielietošana
8 Formas koeficienti: iedalījums, sakarības ar veidskaitļiem. Augošu koku tilpuma noteikšanas tabulas.
9 Augstumšķiras: jēdziens, noteikšana. Augstumšķiru masas tabulas.
10 Augošu koku tilpuma noteikšanas tuvinātās metodes, to precizitāte.
11 Mežaudžu taksācija. Mežaudzes izcelsme, vecums, vidējā koka caurmērs un augstums.
12 Mežaudžu taksācijas pazīmes: forma, bonitāte, biezība.
13 Parauglaukumi (pastāvīgie, īslaicīgie), to ierīkošana, uzmērīšana un dokumentācijas noformēšana.
14 Mežaudzes krājas noteikšanas metodes - precīzās un tuvinātās.
15 Mežaudzes šķērslaukuma noteikšanas vienkāršotie paņēmieni.
16 Mežaudzes krājas sortimentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem laboratorijas darbiem un ieskaitītiem 3 kontroldarbiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Husch B., Beers T.W. Forest mensuration. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2003. 443 p.
2. Forest Inventory: methodology and applications. Ed. by A. Kangas and M. Maltamo. Dordrecht: Springer, 2006. 364 p.
3. Skudra P. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 259 261 lpp.