Kursa kods MežZ3076

Kredītpunkti 2

Meža ceļu būvniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1038, Mērniecība

LauZ1015, Meža augsnes

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MežZ3074, Meža infrastruktūra I

MežZ3075, Meža infrastruktūra II

Kursa anotācija

Kursa projekts iepazīstina ar meža autoceļu izmantošanai kompleksai mežu apsaimniekošanai, t.i., vienlaikus gan kokmateriālu transportam, gan mežsaimniecisko, meža apsardzības un aizsardzības darbu veikšanai, gan medību saimniecības un rekreācijas vajadzībām; pietiekami bieza, atbilstoši transporta ritošajam sastāvam projektēta un būvēta, ka arī pareizi ekspluatēta meža autoceļu tīkla nodrošinājumu ritmiskai un ekonomiskai autotransporta darbu un kompleksu meža apsaimniekošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs:
• Zināšanas par par galvenajām meža autoceļu projektēšanas metodēm, zemes klātnes un dažādu ceļa segu izbūves tehnoloģijām un būvdarbu organizēšanu;
• Prasmi izvēleties projektēšanas uzdevumus meža infrastruktūras objektiem;
• Kompetence - projektu un izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar kursa projekta uzdevumu un meža nogabala plānu.
2 Meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas plānošana nogabalā.
3 Susinātājgrāvju un novadgrāvju garenprofilu sastādīšana.
4 Transporta un hidrotehniskās būvju projektēšana.
5 Darba apjoma noteikšana meliorācijas sistēmas izbūvei.
6 Meža ceļu projektēšana plānā.
7 Ceļu taisno posmu un plāna līkņu projektēšana.
8 Ceļu garenprofila sastādīšana.
9 Zemes darbu apjoma aprēķināšana zemes klātnes būvei.
10 Ceļa šķērsprofilu rasējumi.
11 Caurteku rasējumi.
12 Ceļa vajadzīgā elastības modeļa aprēķini.
13 Ceļa segas konstrukcijas izvēle atkarībā no grunts sastāva ceļa būves vietā.
14 Ceļa segas biezuma noteikšana.
15 Ceļa segas būvei nepieciešamo materiālu daudzuma aprēķini.
16 Ceļa būves tehnoloģisko shēmu sastādīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projekta izsniegšana, tā izpildes metodika un konsultācijas notiek kursa "Meža infrastruktūraII" praktisko nodarbību laikā. Kredītpunktus iegūst aizstāvot kursa projektu, novērtējot ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Drēska A. Meža ceļi: mācību līdzeklis: Jelgava: LLU, 2014. 121 lpp.
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana: tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. 72 lpp.
3. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
4. Ašmanis G., Neicinieks M., Neimanis A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga: AS LVM, 2012. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.
2. Drēska A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrādei: Jelgava: LLU, 2011. 43 lpp.
3. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. 2006. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.