Код курса MežZ3074

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса05.01.2016

Разработчик курса

author

Mareks Millers

Предварительные знания

BūvZ1038,

LauZ1015,

MežZ1015,

Учебная литературa

1. Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015. Rīga: AS LVM, 2015. 88 lpp.
2. Ašmanis, G., Neicinieks, M., Neimanis, A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
3. Drēska A. Meža autoceļi: Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, Jelgava: LLU, 2014. 120 lpp.
4. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Дополнительная литература

1. Jeļisējevs, B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis, 2006. 208 lpp.
2. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis: sast. A. Drēska, Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
3. Meža avīze, ISSN 1407–6187