Kursa kods MežZ3074

Kredītpunkti 2

Meža infrastruktūra I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1038, Mērniecība

LauZ1015, Meža augsnes

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

Kursa anotācija

Meža meliorācija un meža ceļu tīkla uzlabošana ir priekšnosacījums meža kompleksai apsaimniekošanai. Meža ceļu kā transporta artēriju loma, pa kurām var piekļūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs:
Kursa apguve studentiem sniedz zināšanas par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem. Rezultātā tiek apgūta prasme sagatavot projektēšanas uzdevumus infrastruktūras objektiem un kompetence novērtēt projektu un izpildīto būvdarbu kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nosusināšanas nepieciešamība un uzdevumi (2 akadēmiskās stundas).
2 Nosusināšanas metodes, paņēmieni un sistēmas (2 akadēmiskās stundas).
3 Regulējošais tīkls (4 akadēmiskās stundas).
4 Norobežojošais tīkls (1 akadēmiskā stunda).
5 Novadošais tīkls (2 akadēmiskās stundas).
6 Ūdensnoteka (1 akadēmiskā stunda).
7 Ceļu tīkls, transporta un hidrotehniskās būves nosusināmās platībās (2 akadēmiskās stundas).
8 Autoceļu vispārīgs raksturojums (2 akadēmiskās stundas).
9 Ceļa izveidojums plānā (2 akadēmiskās stundas).
10 Ceļa šķērsprofils (2 akadēmiskās stundas).
11 Ceļa garenprofils (2 akadēmiskās stundas).
12 Zemes klātne (2 akadēmiskās stundas).
13 Autoceļu segas (2 akadēmiskās stundas).
14 Pasākumi satiksmes drošības uzlabošanai un autoceļu aprīkojums (1 akadēmiskā stunda).
15 Meža autoceļu uzturēšana (4 akadēmiskās stundas).
16 Nestandarta risinājumi infrastruktūras objektu būvniecībā (1 akadēmiskā stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai ieskaitītu studija kursa pirmo daļu jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Normatīvo aktu studijas saistībā ar meliorāciju un autoceļiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošo zināšanas tiek vērtētas divos kontroldarbos:
1. kontroldarbs – meža meliorācijas sistēma;
2. kontroldarbs – meža autoceļi.

Pamatliteratūra

1. Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015. AS "Latvijas valsts meži". Rīga: AS LVM, 2015. 88 lpp.
2. Meža autoceļu rokasgrāmata. G.Ašmanis, M.Neicinieks, A.Neimanis u.c. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
3. Drēska A. Meža autoceļi: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: LLU, 2014. 120 lpp.
4. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.
2. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Sast. A. Drēska. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. SkogForsk Results. ISSN 1103-6222
3. Meža Avīze. ISSN 1407–6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.