Kursa kods MežZ3074

Kredītpunkti 2

Meža infrastruktūra I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1038, Mērniecība

LauZ1015, Meža augsnes

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar meža nosusināšanas un meža infrastruktūras uzlabošanu kā priekšnosacījumu meža kompleksai apsaimniekošanai, meža ceļu lomu, pa kurIiem var piekļūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs:
• Zināšanas par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem;
• Prasmi sagatavot projektēšanas uzdevumus infrastruktūras objektiem;
• Kompetenci novērtēt projektu un izpildīto būvdarbu kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nosusināšanas nepieciešamība un uzdevumi.
2 Nosusināšanas metodes, paņēmieni un sistēmas.
3 Regulējošais nosusināšanas tīkls.
4 Hidroloģiskie norobežotāji.
5 Novadtīkls.
6 Nosusināšanas sistēmu promtekas.
7 Ceļu tīkls, transporta un hidrotehniskās būves nosusināmās platībās.
8 Autoceļu vispārīgs raksturojums.
9 Ceļa izveidojums plānā.
10 Ceļa šķērsprofils.
11 Ceļa garenprofils.
12 Zemes klātne.
13 Autoceļu segas.
14 Pasākumi satiksmes drošības uzlabošanai un autoceļu aprīkojums.
15 Meža autoceļu uzturēšana.
16 Citu meža infrastruktūras objektu būvniecība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt aizstāvētiem visiem praktiskiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotai ieskaitei. Ja visi kontroldarbi uzrakstīti ar vērtējumu 6 balles un vairāk, studenti var iegūt akumulējošo ieskaites vērtējumu, kā vidējo no kontroldarbu vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Drēska A. Meža ceļi: mācību līdzeklis: Jelgava: LLU, 2014. 121 lpp.
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana: tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. 72 lpp.
3. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
4. Ašmanis G., Neicinieks M., Neimanis A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata Rīga: AS LVM, 2012. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.
2. Drēska A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrādei: Jelgava: LLU, 2011. 43 lpp.
3. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. 2006. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.