Kursa kods MežZ3072

Kredītpunkti 1

Meža atjaunošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Kursa anotācija

Kursa darbs ietver būtiskākos meža atjaunošanas un apmežošanas aspektus: koku sugu, atjaunošanas veida, audzes sastāva, biezuma izvēli, pielietojamā meža reproduktīvais materiāla veida, ieguves vietas, kategorijas noteikšanu. Tiek analizēta augsnes sagatavošanā pielietotā tehnika, sagatavota tehnoloģiskās shēmas un darbu kalendārais plāns. Vērtēti nepieciešamie kultūru aizsardzības un kopšanas pasākumi pirmajos to augšanas gados. Veikts meža atjaunošanas un apmežošanas darbu ekonomiskais novērtējums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa darba ietvaros studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākajiem meža atjaunošanas un apmežošanas aspektiem. Pēc kursa darba izstrādes studenti ir kompetenti pamatot piemērotākā meža atjaunošanas veida, sugu sastāva, biezumu, agrotehnisko kopšanas režīma izvēli. Studenti prot aprēķināt meža atjaunošanas un apmežošanas ekonomiskos rādītājus un zina nozīmīgākos šos rādītājus ietekmējošos faktorus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža atjaunošanas un apmežošanas platībām piemērotāko sugu izvēle. Mistraudzes vai tīraudzes izveides pamatojums.
2 Sēšanas vai stādīšanas pamatojums. Meža reproduktīvā materiāla (veida, ieguves vietas, kategorijas) izvēles pamatojums.
3 Sākotnējais biezums un stādvietu (sējvietu) shēma.
4 Augsnes apstrādes veids un pielietojamā tehnika. Augsnes apstrādes tehnoloģiskā shēma.
5 Atjaunoto un apmežot platību kopšanas režīms pirmajos 5 gados.
6 Jaunaudžu aizsardzības pasākumi pirmajos 5 gados.
7 Augsnes apstrādes izmaksu aprēķins.
8 Stādīšanas (sēšanas) un kopšanas izmaksu aprēķins.
9 Darbu kalendārais plāns.
10 Sagaidāmā ekonomiskā ieguvuma aprēķins.
11 Meža atjaunošanas ekonomiskais novērtējums. Apmežošanas ekonomiskais novērtējums.
12 Kursa darba nodošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.

Pamatliteratūra

1. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: Zvaigzne, 1989. 347 lpp.
2. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 455 lpp.
3. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils : Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 80 lpp.
4. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 220 lpp.

Papildliteratūra

1. Bušs K. Praktiskā meža tipoloģija. Rīga: LatZTIZPI, 1981. 45 lpp.
2. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/;
3. LR Zemkopības ministrijas pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=252.Baltic Forestry ISSN 1392-1355

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne ISSN 1407-270X;
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355;
3. Scandinavian Journal of Forest Research ISSN 0282-7581.

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne brīvās izvēles daļā.