Kursa kods MežZ3070

Kredītpunkti 2

Meža kokaudzētavas

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve sadalīta divos blokos - meža sēklkopība, meža stādmateriāla izaudzēšana. Apgūst Latvijā sastopamo, tai skaitā introducēto, meža koku sugu sēklu ražošanas īpatnības, prognozēšanu. Sēklu iegūšanas veidi, to uzglabāšanai nepieciešamie apstākļi, lai saglabātu dīgtspēju. Kokaudzētavu uzdevumi, veidi, vietas izvēle, augsnes apstrāde un augu seka. Galveno koku sugu sējeņu un ietvarstādu izaudzēšanas agrotehnika un tehnoloģijas lauka un siltumnīcas apstākļos. Stādmateriāla kvalitātes novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss attīsta zināšanas un izpratni par meža koku stādmateriāla ražošanu Meža kokaudzētavās, sakot ar sēklu ievākšanu, kvalitāti, uzglabāšanu un beidzot ar stādāmā materiāla izaudzēšanu, kā arī veģetatīvām pavairošanas metodēm. Kurss sagatavo studentus, lai tie spētu izvēlēties un izaudzēt kvalitatīvu stādāmo materiālu.
Studenti būs kompetenti un sagatavoti darbam kā meža atjaunošanā, tā reproduktīvā materiāla ražošanā meža kokaudzētavā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža sēklkopības jēdziens, tās attīstība, organizācijas zinātniskie pamati un praktiskie nosacījumi.
2 Šķirnes sēklkopības organizācija. Sēklu ražošanas stimulēšana. Sēklu ražošanas periodiskums un tā cēloņi.
3 Sēklu ražas novērtēšana un prognozēšana. Augļu un sēklu ievākšana.
4 Augļu un čiekuru sagatavošana sēklu ieguvei. Sēklu iegūšana no čiekuriem, sausiem un sulīgiem augļiem.
5 Sēklu uzglabāšana. Sēklu kvalitāte un tās noteikšana.
6 1. kontroldarbs. Meža sēklkopība.
7 Meža kokaudzētavu uzdevumi, vēsture un veidi.
8 Vietas izvēle, augsnes apstrāde un augu seka meža kokaudzētavā.
9 Meža kokaudzētavu mēslošana.
10 Sējeņu izaudzēšana lauka apstākļos.
11 Sējeņu izaudzēšana siltumnīcās.
12 Stādu izaudzēšana (kailsakņi, stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu).
13 Stādāmā materiāla ar slēgtu sakņu sistēmu ražošanas agrotehnika un tehnoloģija.
14 Veģetatīvās izcelsmes stādmateriāla izaudzēšana
15 Stādmateriāla sagatavošana pirms realizācijas - inventarizācija, izrakšana, uzglabāšana un transports.
16 2. kontroldarbs. Meža stādmateriāla izaudzēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā 6 laboratorijas darbi, sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi, jāizpilda un jāprezentē mājasdarbs un jāaizstāv kursa projekts. Mutisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: Zvaigzne, 1989. 347 lpp.
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Rīga: A/S LVM, 2006. 128 lpp.

Papildliteratūra

1. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/;
2. The Container Tree Nursery Manual (CTNM), lejuplādejams: http://www.rngr.net/publications/ctnm;

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne ISSN 1407-270X;
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355;
3. Seed Testing international ISTA News Bulletin, lejuplādējams: http://www.seedtest.org.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne ierobežotās izvēles daļā.