Kursa kods MežZ3061

Kredītpunkti 2

Koksnes tirgzinības I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.09.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Sigita Liše

Dr. silv.

author viesdoc.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ekon1002, Ekonomikas teorija

MežZ3060, Kokrūpniecības loģistika

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz apgūt teorētiskās zināšanas, kas izmantojamas praktiskajā darbībā, ļaujot izprast un rast risinājumus tirgzinības vadības stratēģisko lēmumu pieņemšanā koksnes tirgus jomā, pazīt mūsdienu tirgzinības elementus kontekstā ar globālo koksnes produkcijas tirgu, izmantot dažādas tirgzinības komunikācijas formas, sastādīt tirgus pārskatus koksnes produkcijas jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti speciālisti koksnes tirgzinības jomā, kuri spēj nepieciešamās teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajā darbībā, kas ļauj izprast un rast risinājumus koksnes tirgzinības (mārketinga) vadības stratēģisko lēmumu pieņemšanā, ieņemt vadošus amatus uzņēmumos tirgzinības (mārketinga) funkciju īstenošanā. Studenti iegūst zināšanas koksnes tirgzinībā. Studenti prot izmantot savas zināšanas praktiskajā darbā, pieņemt stratēģiskos lēmumus koksnes tirgzinības jomā, pazīt mūsdienu tirgzinības elementus kontekstā ar globālo koksnes produktu tirgu, izmantot dažādas tirgzinības komunikācijas formas, savākt un izmantot tirgus informāciju, sastādīt tirgus pārskatus koksnes produktu tirgus jomā. Ir kompetenti analīzēt situāciju mārketinga jomā un izvērtēt iegūtos mārketinga aktivitāšu rezultātus, dot ieguldījumu jaunu zināšanas radīšanā, pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu un veikt tirgus pētījumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads – tirgzinība un tā attīstība
2 Tirgzinības stratēģiskā plānošana
3 Tirgzinības vide (mikro- un makrovide) un tās vērtējums
4 Koksnes tirgus un tirgzinības specifika
5 Tirgus izpēte un tirgzinības iespēju analīze
6 Tirgzinības (mārketinga) pētījumi
7 Tirgzinības informācijas sistēmas
8 Patēriņa un izmantotāju tirgus
9 Tirgus segmentēšana un mērķtirgus noteikšana
10 Tirgzinības (mārketinga) komplekts un tā stratēģijas
11 Produktu politika
12 Cenu politika
13 Sadales politika
14 Komunikāciju politika (produktu virzīšana tirgū)
15 Jaunu produktu izstrāde un ieviešana tirgū
16 Integrētās mārketinga komunikācijas formas un to speficika koksnes tirgū

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;jābūt izpildītiem un sekmīgi aizstāvētiem praktiskajiem darbiem; jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp.
2. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 1.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 2.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2011. 340 lpp.
4. Tirgzinības pamati: mācību līdzeklis. 2.papildinātais izdevums. Rīga: Jumava, 2007. 312 lpp.

Papildliteratūra

1. Kotler P. Marketing Management. The Millennium Edition. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2000. 718 p.
2. Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA, 2002. 978 p.
3. Armsa B. Vietējais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Holz-Zentralblatt", ISSN 0018-3792
2. Žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667
3. Žurnāls "ForestProductSociaty", ISSN 00157473

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās specializācijā (Koksnes produktu mārketings un loģistika) brīvās izvēles daļā.