Kursa kods MežZ3060

Kredītpunkti 2

Kokrūpniecības loģistika

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.09.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Sigita Liše

Dr. silv.

author viesdoc.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ekon1002, Ekonomikas teorija

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz apgūt teorētiskas zināšanas, kas izmantojamas praktiskajā darbībā, atpazīt piegāžu ķēdes loģistikas struktūru un elementus, sastādīt plānus meža nozares operāciju loģistikas sistēmām, ievērojot ekonomiskās un vides apspektus, uztvert un analīzēt nepārtrauktās izmaiņas globālā ražošanas vidē un izveidot piemērotas loģistikas sistēmas uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti speciālisti loģistikas jomā kuri spēj nepieciešamās zināšanas izmantot praktiskajā darbībā, ieņemt vadošus amatus uzņēmumos loģistikas funkciju veikšanai. Studenti iegūst zināšanas kokrūpniecības loģistikā. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā, pieņemt stratēģiskos lēmumus loģistikas jomā, optimizēt dažādus loģistikas veidus, savākt un izmantot tirgus informāciju, organizēt transporta pārvaldību uzņēmumā, strādāt komandā un aktīvi diskutēt par aktuālām problēmām kokrūpniecības loģistikas jomā. Ir kompetenti analizēt situāciju loģistikas jomā un izvērtēt iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1Ievads - loģistikas būtika un tās attīstības faktori
2Loģistikas mērķi, darbības veidi un uzdevumi
3Loģistikas iekšējā un ārējā vide
4Loģistikas sistēmas un ķēdes kokrūpniecībā
5Loģistikas galvenās izmaksu grupas
6Iepirkšanas (apgādes) loģistika
7Ražošanas loģistika
8Sadales loģistika
9Servisa loģistika
10 Pasūtījumu apstrādes un izpildes loģistika
11 Transporta loģistika un to veidi
12 Krājumu vadīšana un noliktavu saimniecība
13 Cenu veidošana
14 Loģistikas menedžments
15 Loģistikas sistēmas kontrole un vērtēšana
16 Kokrūpniecības loģistikas vispārējais raksturojums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;jābūt izpildītiem un sekmīgi aizstāvētiem praktiskajiem darbiem; jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga : Vaidelote, 2003. 541 lpp.
3. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4. Coyle J.J., Bordi J.E., Langley C. John Jr. The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective. Mason : South-Western, 2003. 707 p.

Papildliteratūra

1. Haygreen J. G., Bowyer J. L., Hachten W. A. Forest products and wood science: an introduction. Ames, Iowa: Iowa State Press. 2003. 554 p.
2. Forsberg M., Rönnqvist M. Decision support system/tools: Integrated logistics management in the forest supply chain. In: Proceedings of the 2nd Forest Engineering Conference. Växjö, May 12-15, Sweden, 2003, p.64-73.
3. Ballou H.R. Business Logistics/Supply Chain Management. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2004. 789 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts "Holz-Zentralblatt", ISSN 0018-3792
2. Žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667
3. Žurnāls "Forest Product Sociaty", ISSN 00157473

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās specializācijā (Koksnes produktu mārketings un loģistika) brīvās izvēles daļā.