Kursa kods MežZ3057

Kredītpunkti 2

Kokmateriālu ārējā tirdzniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Purvgalis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par mežizstrādes un kokapstrādes produkcijas eksporta organizāciju, tirdzniecības režīmiem, eksporta stratēģijas izstrādi, tirdzniecības līgumu slēgšanu, kravu transportēšanas, apdrošināšanas noteikumus un samaksas veidus par eksportēto produkciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas par mežizstrādes un kokapstrādes produkcijas eksporta procesa organizāciju;
Prasmes analizēt situāciju tirgū, novērtēt to un izvēlēties tikai vislabāko eksporta stratēģiju;
Kompetence - praktiski risināt mežizstrādes un kokapstrādes produkcijas eksporta organizācijas problēmas uzņēmumā;

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa mērķi, uzdevumi. Eksporta priekšrocības. Meža nozares produkcijas eksporta dinamika. Produkcijas imports.
2 Eksporta stratēģiju veidi un ekonomiski izdevīgākās stratēģijas izstrādes pamatprincipi.
3 Meža nozares uzņēmumu produkcijas eksporta tirgus vides novērtējums. Tirdzniecības barjeras.
4 Brīvās ekonomiskās zonas Latvijā, to raksturokums un to loma eksporta veicināšanā. PTO.
5 LR mazās ostas un to devums meža nozares produkcijas eksportā.
6 Preču biržas, veidi un to darbības raksturojums.
7 Uzņēmumu un tirdzniecības zīmoli un to nozīme konkurences cīņā.
8 Tirdzniecības režīmi un to raksturojums. Starptautiskās prasības apaļo kokmateriālu, zāģmateriālu, u.c. eksporta kravām.
9 Starptautiskais preču pirkšanas - pārdošanas līgums. Oferte un akcepts. Sankcijas līguma neizpildes gadījumā.
10 Starptautiskie eksporta kravu transporta dokumenti, to raksturojums un sastādīšana.
11 Starptautiskie kravu transportēšanas noteikumi - E un F grupas raksturojums.
12 Starptautiskie kravu transportēšanas noteikumi - C un D grupas raksturojums.
13 Eksporta kravu apdrošināšanas veidi un noteikumi. To praktiskais pielietojums LR.
14 Maksājumu bilance, tās struktūra un novērtējums. ES un LR normatīvie akti, kas reglamentē eksportu.
15 Eksporta darījumu apmaksas veidi un to praktiskais pielietojums. Priekšapmaksa, pēcapmaksa un inkaso.
16 Eksporta darījumu apmaksas veidi un to praktiskais pielietojums. Kredīta vēstules. Garantijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītam mājas darbam, kā arī uzrakstītiem 3 kontroldarbiem. Rezultātus novērtē pēc 10 ballu skalas. Ieskaite nokārtota, ja iegūts novērtējums vismaz "gandrīz viduvēji".

Pamatliteratūra

1. Apsītis Ģ, Aščuks I, u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga: Jumava, 2003. 211 lpp.
2. Avena K. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Turības mācību centrs, 2002. 102 lpp.
3. Bloka A. Līgums starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga: RTT. 2003. 89 lpp.
4. Kaktiņš J. Preču biržas. Mācību līdzeklis. Jelgava. 2007. 106 lpp.

Papildliteratūra

1. Dadlijs Dž. Eksportēšana. Rīga: VTF, 1999. 122 lpp.
2. Līpiņš L, Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: SIA „Latgales druka”, 2007. 104 lpp.
3. Vīksna K. Uzņēmuma materiālu saimniecība. Rīga: SIA „Ulma”, 2002. 148 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness. ISSN 1407 - 2041
2. Baltijas koks. ISSN 1407 - 6667
3. Baltic Forestry. ISSN 1392 - 1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežinženieris" un "Kokapstrāde" brīvās izvēles daļā.