Kursa kods MežZ3054

Kredītpunkti 1

Meliorācija un kokmateriālu transports II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Drēska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Meža nosusināšana un meža infrastruktūras uzlabošana ir priekšnosacījums meža kompleksai apsaimniekošanai. Meža ceļu kā transporta artēriju loma, pa kurām var piekļūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu. Speciāla autotransporta tehnoloģiskā aprīkojuma nepieciešamība mežā sagatavoto dažāda veida kokmateriālu izvešanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguve studentiem sniedz zināšanas par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem, kokmateriālu izvešanas autotransporta tehnoloģisko aprīkojumu un transportdarbu organizāciju. Rezultātā tiek apgūta prasme sagatavot projektēšanas uzdevumus infrastruktūras objektiem, novērtēt projektu un izpildīto būvdarbu kvalitāti. Organizēt kokmateriālu transportu un līdz ar to iegūta kompetence darbam par mežizstrādes iecirkņa meistaru vai loģistikas speciālistu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža nogabala topogrāfiskais plāns, tā uzbūve.
2 Meža meliorācijas sistēmu plānošana nogabalā.
3 Susinātājgrāvju un novadgrāvju garenprofilu projektēšana.
4 Zemes darbu apjoma aprēķini meliorācijas sistēmai.
5 Meža ceļa projektēšana plānā.
6 Grunšu īpašības, to uzlabošanas metodes.
7 Zemes darbu apjoma noteikšana ceļu klātnes būvei.
8 Ceļa šķērsprofila un caurteku rasējumi.
9 Ceļa segas stiprības aprēķini.
10 Ceļa segas būvei nepieciešamo materiālu daudzuma aprēķini.
11 Ceļu būves tehnoloģisko shēmu sastādīšana.
12 Autovilcienu maiņas ražīguma un izstrādes gadā aprēķini.
13 Autotransporta ritošā sastāva klasifikācija, vispārējs raksturojums. Kravu veidi.
14 Nepieciešamā autovilcienu skaita un degvielu - smērvielu aprēķini.
15 Referātu prezentācijas.
16 Referātu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda visi praktiskie darbi, jāuzraksta un jāprezentē referāts par izvēlēto tēmu.Vērtējums - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana: tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. 72 lpp.
3. Вырко Н.П. Строительство и эксплуатация лесовозных дорог: учебник. Минск: БГРУ, 2005. 446 с.
4. Ašmanis G., Neicinieks M., Neimanis A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga: AS LVM, 2011 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.
2. Drēska A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrādei: Jelgava: LLU. 43 lpp.
3. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. [Smiltene] : Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna laika studijās.