Kursa kods MežZ3052

Kredītpunkti 3.50

Meliorācija un kokmateriālu transports I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā140

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Drēska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Meža nosusināšana un meža infrastruktūras uzlabošana ir priekšnosacījums meža kompleksai apsaimniekošanai. Meža ceļu kā transporta artēriju loma, pa kurām var piekļūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu. Speciāla autotransporta tehnoloģiskā aprīkojuma nepieciešamība mežā sagatavoto dažāda veida kokmateriālu izvešanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguve studentiem sniedz zināšanas par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem, kokmateriālu izvešanas autotransporta tehnoloģisko aprīkojumu un transportdarbu organizāciju. Rezultātā tiek apgūta prasme sagatavot projektēšanas uzdevumus infrastruktūras objektiem, novērtēt projektu un izpildīto būvdarbu kvalitāti. Organizēt kokmateriālu transportu un līdz ar to iegūta kompetence darbam par mežizstrādes iecirkņa meistaru vai loģistikas speciālistu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meliorācijas veidi. Ūdens aprite dabā. Pārmitrinājuma cēloņi.
2 Nosusināšanas sistēmas, to darbības principi.
3 Grāvju šķērsprofili, dziļumi, garenprofili, savienojumi.
4 Transporta nozīmes būves, ūdenskrātuves, laukumu nosusināšana, sistēmu ekspluatācija. 1.kontroldarbs.
5 Grunts nozīme ceļu būvniecībā. Grunts sastāvs, klasifikācija.
6 Grunšu īpašības, to uzlabošanas metodes.
7 Ceļu būves materiāli ūdens-siltuma režīma izmaiņas zemes klātnē gada laikā. 2.kontroldarbs.
8 Ceļa konstruktīvie elementi. Ceļa plāns tā projektēšanas principi.
9 Ceļa šķērsprofilu tipi, to izvēle. Ceļa segas tipi.
10 Ceļa garenprofils, tā elementi, sastādīšanas noteikumi.
11 Ceļa būvdarbu veidi, izpildes secība, būvmašīnu iedalījums un izmantošanas iespējas.
12 Jaunu materiālu izmantošana ceļu būvē. Meža ceļu uzturēšana. 3.kontroldarbs.
13 Autotransporta ritošā sastāva klasifikācija, vispārējs raksturojums. Kravu veidi.
14 Kokmateriālu izvešanas automobiļu tehnoloģiskais aprīkojums. Piekabju sistēmas, to veidi.
15 Piekabju uzbūve uzturēšana un remonts.
16 Kokmateriālu izvešanas darbu organizācija. 4.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt aizstāvētiem visiem praktiskiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotam eksāmenam. Ja visi kontroldarbi uzrakstīti ar vērtējumu 6 balles un vairāk, studenti var iegūt akumulējošā eksāmena vērtējumu, kā vidējo no kontroldarbu vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana: tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. 72 lpp.
3. Вырко Н.П. Строительство и эксплуатация лесовозных дорог: учебник. Минск: БГРУ, 2005. 446 с.
4. Ašmanis G., Neicinieks M., Neimanis A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.
2. Drēska A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrāde. Jelgava: LLU. 43 lpp.
3. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. [Smiltene]: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna laika studijās.