Kursa kods MežZ3051

Kredītpunkti 2.50

Meža taksācija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gints Priedītis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par atsevišķu koku, to daļu un mežaudžu taksāciju. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas meža taksācijā pielietotās metodes taksācijas pazīmju noteikšanā un instrumenti taksācijas parametru uzmērīšanā. Praktiskajā daļā students apgūst nepieciešamās iemaņas datu ievākšanā un apstrādē, lai iegūtos datus varētu izmantot pilnvērtīgai meža inventarizācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu students iegūst zināšanas par meža taksācijā pielietotajām metodēm un instrumentiem, ar kuru palīdzību ir iespējams uzmērīt un aprēķināt atsevišķa koka vai mežaudzes taksācijas pazīmes. Students ir spējīgs veikt patstāvīgi meža inventarizāciju atbilstoši tās specifikai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža taksācijas objekti, mērīšanas vienības un precizitāte.
2 Meža taksācijā pielietojamie instrumenti, to raksturojums un precizitāte.
3 Atsevišķu koku un to daļu taksācija.
4 Nozāģētu koku garuma un caurmera mērīšana, tā daļu tilpuma noteikšana.
5 Augošu koku taksācija, veidskaitļi, formas koeficenti.
6 Augošu koku taksācija, vecums, pieaugums.
7 Augoša koka tilpuma noteikšana.
8 Jēdziens par mežaudzi, audzes vidējais augstums un vidējais caurmērs.
9 Mežudzes vecums, sastāvs, koku diferenciācija, biezība un bonitāte.
10 Mežaudzes krājas noteikšana.
11 Mežaudzes pieaugums un augšanas gaita.
12 Meža inventarizācijas dokumenti un likumdošana.
13 Taksācijas nogabalu aprakstīšana.
14 Mežaudžu plāna sagatavošana un tā prasības.
15 Aero fotogrāfiju un lāzerskenera izmantošana meža inventarizācijā.
16 Meža inventarizācijas specifika citās valstīs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, izstrādātiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem, nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 219 lpp.
2. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Silava - LVMI, Rīga, 212 lpp . Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Sast. J.Ošlejs; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". [Latvija]: Et cetera, 2005. 212 lpp.
3. Forest inventory: methodology and applications. Edited by A.Kangas, M.Maltamo. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
4. Advances in forest inventory for sustainable forest management and biodiversity monitoring. Edited by P.Corona, C.Piermaria... [et al.]. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers, 2003. 441 p. Forestry sciences; 76.

Papildliteratūra

1. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. LLU MF. Jelgava, 2007. 234 lpp.
2. Husch B., Beers T. W. Forest mensuration. New Jersey Academic Publisher, Canada,2003. 356 p.
3. Van Laar A. Managing. Forest Ecosistems. Springer Publisher, 2007. 276 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Forestry, ISSN: 1392-1355.
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187.
3. Baltijas koks, ISSN: 1407-6667.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.