Kursa kods MežZ3047

Kredītpunkti 4

Mežsaimniecības darbu mehanizācija II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Andris Sladzevskis

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver meža tehnikas iekārtas darbību, tās principus, ekspluatāciju ziemas un vasaras sezonās, kā arī tehnikas uzturēšanu darba kārtībā veicot tehniskās un pirmstermiņa apkopes iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem, prasme veikt mežizstrādes tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, kā arī kompetences līmenis, lai konsultētu meža nozarē strādājošos par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežizstrādes mašīnu attīstības vēsture.
2 Mežizstrādes mašīnās pielietojamās barošanas iekārtas un sistēmas.
3 Mežizstrādes mašīnas gaitas un bremžu sistēmas.
4 Harvesteri, Forvarderi, Harvarderi, darbības principu salīdzinājums.
5 Mežizstrādes mašīnu dzinēji.
6 Mežizstrādes mašīnu apkope.
7 Mežizstrādes mašīnu apkopju plānošana.
8 Mežizstrādē pielietojamās tehnikas uzglabāšana.
9 Mežizstrādes mašīnās pielietotās smērvielas.
10 Mežizstrādes mašīnās pielietotās riepas.
11 Mežizstrādes mašīnu remonts.
12 Mežizstrādes mašīnu remonta zona.
13 Mežizstrādes mašīnu detaļu atjaunošana.
14 Harvestera simulātors.
15 Forvardera simulātors.
16 Praktisko darbu prezentēšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids eksāmens. Akumulējošās eksāmena atzīmes saņemšanai jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem un sekmīgi aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: aut. izd., 2002. 248 lpp.
2. Ууситало.Й. Основы лесной технологии. Oy FEG Forest and environment Group Ltd., 2004.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667.
2. International forest industries, ISSN 1755-6732.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas „Mežinženieris” pilna laika studiju obligātajā daļā.