Kursa kods MežZ3045

Kredītpunkti 1.50

Meža darbi un tehnika

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā60

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts iemaņu apgūšanai cirsmu izstrādes tehnoloģijas izvēlē vairākos atšķirīgos variantos, kokmateriālu vidējā pievešanas attāluma noteikšanā, palīgdarbu apjoma novērtēšanā, strādnieku un mašīnu skaita pamatošanā dažādos apstākļos. Kursa apguves laikā jāsagatavo cirsmas tehnoloģiskais plānojums, jānosaka darbietilpība, izstrāde un jāsastāda cirsmas izstrādes kalendārais plāns.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst detalizētākas zināšanas par meža darbu tehnoloģiju un mašīnām saistībā ar konkrētiem apstākļiem. Tiek iegūta prasme noteikt nepieciešamo strādnieku skaitu, sagatavot tehnoloģisko plānojumu cirsmai un izstrādes kalendāro plānu. Sasniegtā kompetence ir pietiekama praktisku mežizstrādes uzdevumu risināšanai ražošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kokmateriālu sagatavošanas kopējā apjoma sadalīšana pa variantiem atkarībā no apstākļiem.
2 Mežizstrādes tehnoloģiskā procesa, mašīnu un motorinstrumentu izvēle.
3 Kokmateriālu pievešanas vidējā attāluma aprēķins.
4 Veicamo palīgdarbu saturs un apjoms.
5 Palīgdarbu darbietilpība pa variantiem.
6 Pamatdarbu darbietilpība pa variantiem.
7 Nepieciešamā strādnieku skaita noteikšanas paņēmiena izvēle.
8 Nepieciešamais strādnieku skaits pa variantiem.
9 Cirsmu darbu darbietilpības analīze pa darba veidiem un variantiem.
10 Kokmateriālu sagatavošanai un pievešanai nepieciešamais mašīnu skaits.
11 Gada izstrādes rādītāju aprēķins kokmateriālu sagatavošanai un pievešanai paredzētajām mašīnām.
12 Tehnoloģisko shēmu sastādīšana pa cirsmu izstrādes variantiem.
13 Tehnoloģisko shēmu apraksta sastādīšana.
14 Cirsmu izstrādes kalendārais grafiks.
15 Secinājumi un priekšlikumi.
16 Kursa darba apraksta sastādīšanai

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbam jābūt izstrādātam pilnā apmērā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam un novērtētam ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Sarmulis Z. Meža darbi un tehnika: Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2010. 26 lpp.
2. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
3. Drēska A. Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru: metodiski norādījumi. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.

Papildliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
3. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.