Kursa kods MežZ3044

Kredītpunkti 4.50

Meža darbi un tehnika II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā180

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits108

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar kokmateriālu sagatavošanā izmantojamām vairākoperāciju mašīnām un to pielietošanas tehnoloģiju, kokmateriālu pirmējā transporta līdzekļiem un tehnoloģisko aprīkojumu, tehnoloģiju koksnes izejvielu sagatavošanai bioenerģijas ieguvei, meža augsnes sagatavošanas mehanizāciju, kokmateriālu krautuvju iekārtām un tehnoloģiju, mežizstrādes procesa projektēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studentiem būs zināšanas par meža darbu tehnoloģiju un mašīnām. Tiks iegūta prasme salīdzināt dažādus meža darbu īstenošanas variantus no tehniskā, tehnoloģiskā, sociālā un ekoloģiskā viedokļa. Sasniegtā kompetence būs pietiekama alternatīvu tehnoloģisku variantu ieviešanas lietderības pamatošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vairākoperāciju mašīnas cirsmu darbiem. Tehnoloģiskais aprīkojums un tā izmantošanas principi.
2 Cirsmu darbu mašīnu aprīkojums kokmateriālu kvantitatīvai vērtēšanai.
3 Vairākoperāciju mašīnās iebūvēto uzmērīšanas ierīču kalibrēšana.
4 Kokmateriālu sagarumošanas pusautomātiska vadība.
5 Kokmateriālu sagatavošanas vairākoperāciju mašīnu pielietošanas tehnoloģija un ražīgums.
6 Kokmateriālu pirmējā transporta veidi un līdzekļi, tiem izvirzāmās prasības.
7 Kokmateriālu pirmējā transporta līdzekļu tehnoloģiskais aprīkojums.
8 Darba tehnoloģija kokmateriālu pirmējā transportā atkarībā no ietekmējošiem apstākļiem.
9 Pirmējā transporta ceļi. Kokmateriālu pievešanas attālums.
10 Kokmateriālu krautuvju klasifikācija, tehnoloģija un operācijas. Raksturojošie rādītāji.
11 Iekārtas un aprīkojums kokmateriālu sagarumošanai, šķirošanai un kraušanai. Pielietošanas tehnoloģija.
12 Iekārtas un aprīkojums kokmateriālu mizošanai un šķeldošanai. Pielietošanas tehnoloģija.
13 Ciršanas atlieku un celmu koksnes sagatavošanas tehnoloģija izmantošanai bioenerģijai.
14 Agrajās meža kopšanas cirtēs, plantācijās un apaugumos iegūstamo tievkoku sagatavošanas tehnoloģija.
15 Meža darbu inženiertehniskā sagatavošana.
16 Studiju kursa noslēguma jautājumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi laboratorijas darbi (10% no kopējā vērtējuma) un praktiskie darbi (15% no kopējā vērtējuma), nokārtots rakstisks eksāmens (75% no kopējā vērtējuma).Sekmīgu galīgo vērtējumu var saņemt automātiski, ja nokārtoti visi laboratorijas un praktiskie darbi, nevienā kontroldarbā novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi").

Pamatliteratūra

1. Drēska A. Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru: metodiski norādījumi. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.
2. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
3. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
4. Vasiļevskis A. Vispārīgas ziņas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni: lekcija. Jelgava, LLU, 2002. 36 lpp.

Papildliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Buongiorno J., Gilless J. K. Decision Methods for Forest Resource Management. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2003. 439 p.
3. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.