Kursa kods MežZ3034

Kredītpunkti 2

Kokmateriālu transports

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža darbi un tehnika323208/11/2011Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Drēska

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Drēska, A. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.
2. Jeļisējevs, B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. 2006, 208 lpp.
3. Birzietis, G., Kunkule, D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks. ISSN 1407-6667
2. Meža avīze. ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par dažādu kokmateriālu veidu izvešanas autovilcienu tehnoloģiskajām iekārtām, ekspluatācijas rādītāju aprēķiniem un darbu organizāciju. Autotransporta ritmiska darba nodrošināšanai priekšmeta ietvaros apgūst meža ceļu projektēšanas, būves un uzturēšanas pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguve studentiem sniedz zināšanas par ceļu nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem, kokmateriālu izvešanas autotransporta tehnoloģisko aprīkojumu un transportdarbu organizāciju. Iegūtās zināšanas dos iespēju tās prasmīgi un kompetenti izmantot jebkurā ar kokmateriālu un citu kravu veida transportu saistītā jautājumā.

Kursa plāns

1 Transporta jēdziens, veidi, raksturotājlielumi. Transportējamo kravu veidi.
2 Grunts nozīme ceļu būvniecībā, sastāvs, klasifikācija.
3 Grunts fizikālās, fizikāli - ķīmiskās un fizikāli mehāniskās īpašības, īpašību uzlabošanas metodes.
4 Meža autoceļa plāns, pieslēgumi, krustojumi. Zemes klātnes un ceļa segas šķērsprofilu tipi, to izvēle.
5 Ceļa garenprofils, tā uzbūve.
6 Ceļa trases sagatavošanas darbi, būvmašīnu klasifikācija.
7 Ceļa būves darbu veidi, izpildes secība.
8 Pārejas un zemākā tipa ceļa segu uzbūve.
9 Jaunu materiālu pielietošana ceļu būvē. Meža ceļa uzturēšana un remonts.
10 1. kontroldarbs. Autotransporta ritošā sastāva klasifikācija.
11 Garummaiņas piekabju uzbūve, raksturojums un izmantošanas iespējas.
12 Puspiekabes, to uzbūve un izmantošanas iespējas kokmateriālu transportdarbos.
13 Universālās automobiļu piekabes, to uzbūve.
14 Kokmateriālu izvešanas automobiļu tehnoloģiskais aprīkojums. Autovilcienu ekspluatācijas rādītāju aprēķināšana.
15 Kokmateriālu izvešanas organizācija, loģistikas pamati, darba drošības noteikumi kokmateriālu izvešanā.
16 2. kontroldarbs, ieskaites kārtošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jābūt uzrakstītiem abiem kontroldarbiem. Galīgā ieskaites vērtējumā ņem vidējo atzīmi no abiem kontroldarbiem. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Ašmanis, G., Neicinieks, M., Neimanis, A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana: tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008..72 lpp.
3. Drēska, A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrādei: Jelgava: LLU, 2011. 43 lpp.
4. Грехов Г.Ф., Тюрин Н.А., Яблочкин А.Н. Сухопутный транспорт леса: Учебное пособие. Ленинград: ЛТА, 1993. 112 с.