Code du cours MežZ3008

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteur du cours

author

Edgars Dubrovskis

Manuels

1. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga, Zvaigzne, 1993. 89. lpp.
2. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava, LLU, 1996. 123 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
4. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Zar J.H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
3. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx