Kurs-Code MežZ3008

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Edgars Dubrovskis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga, Zvaigzne, 1993. 89. lpp.
2. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava, LLU, 1996. 123 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
4. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Zar J.H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
3. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx