Код курса MežZ3008

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Edgars Dubrovskis

Учебная литературa

1. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga, Zvaigzne, 1993. 89. lpp.
2. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava, LLU, 1996. 123 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
4. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Дополнительная литература

1. Zar J.H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
3. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx