Kursa kods MežZ3008

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības praktikums

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība323208/11/2011Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mežzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Zar J.H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

studiju kurss iekļauts "Mežzinātnes" akadēmiskās bakalaura studiju programmas brīvās izvēles daļā.

Kursa anotācija

Parauglaukumu ierīkošana. Koku numurēšana. Koku dastošana un koku augstuma mērīšana. Meža uzbūves elementu noteikšana. Dažādu koku sugu un pētījumu zinātnisko parauglaukumu apskate. Audžu taksācijas rādītāju aprēķināšana, grafiskā attēlošana. Atskaites sagatavošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Praktikuma laikā studenti apgūst jaunu zinātnisko parauglaukumu ierīkošanas metodiku, audzes taksācijas rādītāju aprēķināšanu un datu izvērtēšanu – praktiskie darbi.
2. Studenti pēc kursa apgūšanas prot patstāvīgi ierīkot parauglaukumus dažādās meža ekosistēmās, veikt tajos koku caurmēra, augstuma un citu rādītāju mērījumus – praktiskie darbi.
3. Spēj izanalizēt mežaudzes uzbūves elementus – praktiskie darbi.
4. Prot iegūtos mērījumus izmantot mežaudžu taksācijas rādītāju aprēķināšanai un veikt to grafisko attēlošanu – praktiskie darbi.
5. Pēc studiju kursa apguves studenti kompetenti patstāvīgi ierīkot zinātniskos parauglaukumus, lai ievāktu gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos datus par pētāmo mežaudzi, t.sk. bakalaura darba izstrādei – praktiskie darbi.

Kursa plāns

1 Parauglaukumu iestigošana, koku numurēšana, uzmērīšana un klasificēšana. Darba apjoms 8 stundas.
2 Esošo parauglaukumu atjaunošana un atkārtota uzmērīšana. Darba apjoms 8 stundas.
3 Dažādu koku sugu un pētījumu zinātnisko parauglaukumu apskate un datu analīze. Darba apjoms 8 stundas.
4 Audžu dendrometrisko rādītāju aprēķināšana, grafiska attēlošana un atskaites sagatavošana. Darba apjoms 8 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Grupās jāpiedalās visās praktiskajās nodarbībās, kas ietver parauglaukumu ierīkošanu un pareizu mērījumu veikšanu.
Jāveic datu ievade, tālāka aprēķinu veikšana un datu matemātiskā apstrāde.
Aprēķinātie rādītāji ir jāanalizē, grupas ietvaros jāsagatavo atskaite Word/PDF formātā, ievērojot iepriekš sniegtos norādījumus par kvalitatīvo un kvantitatīvo vērtēšanu.
Atskaite jāaizstāv, grupai prezentējot savus rezultātus studiju kursa vadītājam un kursabiedriem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti grupās patstāvīgi izvērtē pirms praktiskajām nodarbībām sniegto informāciju par obligātajiem un iespējamajiem aprēķināmajiem rādītājiem, kas pēc iespējas pilnīgāk raksturotu uzmērāmās mežaudzes, to attīstību, tālāko izmantošanu, lai spētu pamatot dažādu rādītāju un raksturlielumu uzmērīšanu dabā un aprēķināšanu kamerālo darbu etapā, to analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais vērtējums no iesniegtās atskaites un prezentācijas kvalitatīvā un kvantitatīvā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga, Zvaigzne, 1993. 89. lpp.
2. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava, LLU, 1996. 123 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.